Ustawienia

Materiały z wydarzeń

MATERIAŁY Z WYDARZEŃ

Konferencja „Stan ekosystemów w Puszczy Białowieskiej”(28.01.2022

Celem konferencji jest szeroka prezentacja najnowszych wyników prac badawczych, w tym przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej, w kontekście opracowywanego, nowego planu zarządzania Puszczą.


Prezentacja „Puszcza Białowieska – Co z tym planem zarządzania?”

Białystok 28.01.2022 r., Barbara Rajkowska – Kierownik Projektufooter
Dojrzeć ją można z większej odległości, niż inne lasy, nie tylko z powodu równości gruntu, ale z powodu ogromu drzew i wielkiej głębi obszarów leśnych. Skutkiem tych głębin, puszcza odrzyna się na skłonie nieba niezmiernie czarno, jak gdyby wstęgą kiru, której końce idą dalej niż wzrok
~ Henryk Sienkiewicz, Z Puszczy Białowieskiej