Ustawienia

Kierownictwo

dr hab. inż. Krystian Szczepański

Dyrektor

tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: krystian.szczepanski@ios.edu.pl

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku na Politechnice Częstochowskiej jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Następnie w latach 2003-2007 pracując w Urzędzie m.st. Warszawy w Biurze Ochrony Środowiska był odpowiedzialny za realizację zadań przewidzianych dla Prezydenta Miasta i Starosty z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Ponadto nadzorował m.in.: ówczesny Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych oraz Miejski Ogród Zoologiczny. W 2007 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie początkowo pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Wydziału Funduszy Pomocowych i był odpowiedzialny za wszystkie działania związane z wdrażaniem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W latach 2013-2016 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ds. Przedsięwzięć Środowiskowych, nadzorował realizację zadań z zakresu: gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony i gospodarki wodnej, ochrony przyrody oraz koordynacji POIiŚ. Od 2016 roku jest Dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.

mgr Marek Rembisz

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

tel.: 22 37 50 525
tel.: 22 37 50 569
fax: 22 37 50 501
e-mail: marek.rembisz@ios.edu.pl

mgr inż. Paweł Mzyk

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami

tel.: 22 56 96 511
fax: 22 56 96 511
e-mail: pawel.mzyk@kobize.pl

Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Wieloletni członek kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Rady Konsultacyjnej do spraw GIS przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

mgr inż. Przemysław Daca

Z-ca Dyrektora ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej

tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: przemyslaw.daca@ios.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej

Magister inżynier ochrony środowiska, pracował w obszarze gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi a następnie w administracji samorządowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego gdzie zajmował się ochroną środowiska. Przez ponad 10 lat w Ministerstwie Infrastruktury i Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadził zagadnienia w zakresie żeglugi śródlądowej oraz gospodarki wodnej na stanowiskach dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu. Od stycznia 2018 r pierwszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zasadzie tworzący tą instytucję od podstaw. Do jego kompetencji należała również rola regulatora dla rynku usług wodno-kanalizacyjnych. Członek Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB.