Ustawienia

Media

RAPORTY I ANALIZY

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

INFORMACJE PRASOWE


Prognoza pylenia alergenów opracowana przez IOŚ-PIB
czerwiec 2023

W ramach udziału Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Serwisie Copernicus CAMS2_40 eksperci IOŚ-PIB codziennie obliczają dla obszaru Europy oprócz stężeń zanieczyszczeń antropogenicznych także prognozę pylenia pięciu gatunków roślin.
Żeby podzielić się szarzej wynikami naszych obliczeń dla obszaru Polski, przygotowaliśmy dedykowaną stronę internetową, na której prezentujemy prognozowany indeks alergenów oraz prognozy pylenia brzozy, trwa, bylic, olszy i ambrozji:
https://ios.edu.pl/alergeny/

Społeczne skutki przejścia UE do gospodarki neutralnej klimatycznie oraz wybrane instrumenty ich łagodzenia w ramach sprawiedliwej transformacji
kwiecień 2023

W artykule zestawiono wyniki analizy wpływu transformacji w kierunku neutralności klimatycznej na sektor zatrudnienia z wspólnotowymi instrumentami wsparcia w kontekście kosztów tych zmian. Opisano założenia i metodę analizy przeprowadzonej na modelach zbudowanych w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) oraz przedstawiono mechanizmy i skalę narzędzi wspomagających wysiłek transformacyjny, w tym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, program InvestEU oraz instrument pożyczkowy. Artykuł pokazuje, iż o ile wspólnotowe narzędzia wsparcia w znaczącym stopniu odpowiadają skali niezbędnego wysiłku w perspektywie niespełna dekady, o tyle konieczne jest utrzymanie obecnych lub podobnych mechanizmów w kolejnych dekadach, ponieważ analiza jasno pokazuje, iż koszty transformacji będą ponoszone w dłuższym okresie.

Rola transportu publicznego w Polsce w dążeniu do neutralności klimatycznej
kwiecień 2023

Dyskusje nad osiągnięciem ambitnych celów klimatycznych, jakie postawiły przed sobą państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE27) do 2050 roku dotykają wielu aspektów gospodarczych. Jednym z głównych wyzwań w dążeniu do neutralności klimatycznej jest dekarbonizacja sektora transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Zaproponowany przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” zakłada m.in. zakaz sprzedaży spalinowych aut osobowych od 2035 roku. W ostatnich latach w Polsce zauważalne jest rosnące wykorzystanie indywidualnych form transportu (samochody osobowe), w przeciwieństwie do transportu publicznego (autobusy i kolej). Stwarza to problemy zarówno związane z zanieczyszczeniem powietrza, jak i wysokim natężeniem ruchu w miastach. W odpowiedzi na powyższe problemy i wyzwania w artykule zaprezentowano możliwe ścieżki rozwoju transportu pasażerskiego, gdzie szczególną uwagę poświęcono roli transportu publicznego. Omówione zostały aspekty dotyczące zmian aktywności pasażerskiej, rozwoju floty zeroemisyjnych autobusów, a także wynikające z tego koszty, zapotrzebowanie na energię oraz redukcje emisji CO2. Wyniki przeprowadzonych symulacji wskazują, że promowanie transportu publicznego może skutkować przeniesieniem około 20 mld pasażerokilometrów aktywności z transportu indywidualnego na transport zbiorowy. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji CO2 w roku 2050 o dodatkowe 1,9 mln ton. Z drugiej strony elektryfikacja transportu pasażerskiego spowoduje wzrost zapotrzebowania na prąd nawet do 34 TWh w roku 2050. Zaprezentowane wyniki dotyczą dwóch scenariuszy analitycznych, które zostały skonstruowane na potrzeby raportu CAKE/ KOBIZE pt. „Polska net –zero 2050: Rola transportu publicznego w świetle pakietu „Fit for 55” i perspektywy roku 2050”.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zrealizuje kampanię edukacyjno-informacyjną poświęconą biogazowi i biometanowi
marzec 2023

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemal w całości sfinansuje kampanię edukacyjno-informacyjną koordynowaną przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy dotyczącą wykorzystywania biogazu i biometanu w Polsce.

Uczcijmy 3 marca 2023 z myślą o zachowaniu cennego bogactwa przyrodniczego
marzec 2023

Różnorodność biologiczna jest niezbędna do zapewnienia ludziom żywności, świeżej wody i czystego powietrza. Ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, między innymi poprzez ograniczanie rozprzestrzeniania się chorób. Jest niezastąpiona w utrzymaniu równowagi w środowisku i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Dziko żyjące rośliny i zwierzęta odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu równowagi w środowisku naturalnym, które stanowi nasze dziedzictwo o wartości przyrodniczej, estetycznej, naukowej, kulturowej, rekreacyjnej i gospodarczej. Dlaczego wspominamy o tym akurat dziś? 3 marca to Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. W ten sposób ONZ zwraca uwagę na wartość dzikiej przyrody, a także zagrożenia dla niej powodowane przez nielegalny handel okazami zagrożonymi wyginięciem. „Partnerstwa na rzecz ochrony dzikiej przyrody” to hasło przewodnie obchodów tego święta w 2023 roku.

Jak smog wpływa na mózgi dzieci?
luty 2023

jak zanieczyszczenie powietrza (potocznie smog) wpływa na rozwijający się mózg u dzieci? Na to pytanie chcą odpowiedzieć polscy naukowcy zrzeszeni w konsorcjum NeuroSmog. Na badania otrzymali ponad 15 mln zł od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM-NET. Prace są prowadzone przez Instytuty Psychologii i Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym prowadzone są analizy i badania epidemiologiczne oraz Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, w którym powstają mapy ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza.

Klimatyczna Baza Wiedzy w walce z dezinformacją
listopad 2022

Jak wynika z badania badania State of Science Index, 8% Polaków nie wierzy w zmianę klimatu. I chociaż są udowodnione naukowo, podważane są również antropogeniczne przyczyny tych zmian. W walce z dezinformacją w tym temacie powstała Klimatyczna Baza Wiedzy, ogólnodostępne, darmowe narzędzie online, zawierające aktualne i rzetelne źródła informacji na tematy związane ze zmianą klimatu. Baza służyć będzie szeroko rozumianym liderom opinii, dziennikarzom, naukowcom, politykom, ale też każdemu, kto chce wiedzieć i rozumieć więcej na temat zmiany klimatu. Baza jest zbiorem zweryfikowanych raportów i publikacji dotyczących klimatu, które opatrzone zostały krótkim komentarzem, ułatwiającym zrozumienie często niełatwych w odbiorze naukowych treści. Projekt wspierają eksperci i ekspertki z ponad 10 wiodących organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i ośrodków akademickich zajmujących się kwestiami dezinformacji i zmiany klimatu. W Radzie Ekspertów i Ekspertek Klimatycznej Bazy Wiedzy zasiedli m.in. przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego.

O mobilność w przestrzeni miejskiej nie tylko w Dzień bez Samochodu
wrzesień 2022

Jakie byłoby moje miasto bez samochodów? – refleksja nad tym pytaniem przyświeca obchodom Dnia bez Samochodu, organizowanym 22 września 2022 r. w miastach na świecie, w Europie i w Polsce. W tym dniu promowana jest zmiana podejścia do kształtowania miasta: „miejsce dla ludzi” zamiast „miejsca dla samochodów”.

Czy sytuacja energetyczna w Polsce i na świecie powinna wpłynąć na odroczenie realizacji celów ekologicznych?
sierpień 2022

Postępujące w ostatnich latach zmiany klimatu obligują decydentów do podejmowania licznych inicjatyw i działań na arenie międzynarodowej. Takie przedsięwzięcia jak Porozumienie paryskie, Agenda 2030 czy Europejski Zielony Ład nadały szybszego tempa oraz podniosły priorytet kwestii związanych z klimatem i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ostatnia z ww. inicjatyw, tj.  Europejski Zielony Ład jest szczególnie ambitna i kompleksowa, ponieważ obejmuje łącznie aż 48 działań w różnych dziedzinach – od sektora energii, poprzez rolnictwo i transport kończąc na udziale społeczeństwa w walce ze zmianami klimatu. Obecnie głównym celem UE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w perspektywie do 2050 r. Natomiast do 2030 r. UE narzuciła sobie zobowiązanie zredukowania emisji o co najmniej 55% redukcji emisji netto w porównaniu z 1990 r. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, aby osiągnąć cele Zielonego Ładu, w obecnym dziesięcioleciu (2021–2030), UE będzie musiała zwiększyć roczne inwestycje o około 520 mld EUR w porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem (390 mld EUR rocznie przypada na dekarbonizację gospodarki oraz 130 mld  na pozostałe cele środowiskowe zielonej transformacji). Taka skala wydatków wykracza poza możliwości sektora publicznego i wiąże się z koniecznością przekierowania kapitałów prywatnych na inwestycje bardziej sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, a to z kolei będzie wymagało dogłębnej zmiany sposobu funkcjonowania systemu finansowego.

Jak zmiany klimatu wpływają na nasze zdrowie? Tegoroczne fale upałów to zaledwie początek
sierpień 2022

20 sierpnia 1897 roku brytyjski lekarz, Sir Ronalda Rossa odkrył, że za przenoszenie malarii odpowiedzialne są samice komarów. Niestety, zmiany klimatu, jakie obecnie obserwujemy, sprzyjają rozwojowi chorób przenoszonych właśnie przez wektory (m.in. komary i kleszcze), a ich zasięg występowania rozszerza się coraz bardziej na kraje Europy Północnej, powodując pojawianie się jednostek chorobowych, które dotychczas były kojarzone z obszarami tropikalnymi. To jednak niejedyne konsekwencje zdrowotne postępujących zmian klimatu.

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji zweryfikuj swój ślad wodny
kwiecień 2022

Dzień Ziemi (ang. Earth Day), to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Data 22 kwietnia od ponad 50 lat stanowi okazję do refleksji nad aktualną sytuacją naszej planety. Co roku obchodom towarzyszy myśl przewodnia, która jest poświęcona wybranemu zagadnieniu z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Tegoroczne hasło to: „Invest in Our Planet” („Zainwestuj w naszą planetę”). Tym samym organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę podjęcia pilnych działań służących ochronie przyrody, ponieważ „ zielona przyszłość to dostatnia przyszłość”, a co za tym idzie, interes zarówno nas, jak i przyszłych pokoleń. Niemal każda nasza aktywność pozostawia po sobie ślad. W kontekście środowiska najczęściej mowa o „śladzie węglowym”, jednak nie mniej istotny jest „ślad wodny”. Czym jest i jak go ograniczyć? Odpowiedzi udzielają eksperci Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Czy kontekst klimatyczny w tworzeniu przepisów prawnych umożliwi lepszą adaptację do zmian klimatu?
marzec 2022

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ma przyjemność zaprezentować zbiór wytycznych, które w procesie kreowania polityk sektorowych czy tworzenia prawa mogą stanowić wsparcie realizacji przez Polskę założeń unijnej polityki klimatycznej. Eksperci zwracają szczególną uwagę na adaptację do zmian klimatu jako kryterium klimatyczne, które powinno stanowić ważny element podczas procesu prawodawczego, co aktualnie nie zawsze jest uwzględniane.

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Jak zmiany klimatu wpływają na zasoby wodne
marzec 2022

W lipcu 2017 r. mieszkańcy Rzymu i turyści go odwiedzający o mały włos nie doświadczyliby racjonowania wody. Przyczyną takiego stanu była długotrwała susza. Spowodowała ona znaczące obniżenie poziomu wody w Jeziorze Bracciano, z którego zaopatrywany w wodę jest Rzym. Przyczynił się też do tego zły stan infrastruktury wodociągowej w mieście, powodujący nawet 40% straty wody! Z podobnymi problemami mierzymy się w Polsce. 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, co stanowi dobrą okazję do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na zasoby wodne.

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. Tworzywa sztuczne – problem nie do rozwiązania czy jednak wyzwanie, z którym możemy sobie poradzić?
marzec 2022

Tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. W potocznym języku określane są zwykle jako plastik. Ten innowacyjny materiał towarzyszy nam w życiu codziennym już od drugiej połowy XIX wieku, ale to obecne czasy określane są przez naukowców „Erą Plastiku” — od lat 50 ubiegłego wieku wyprodukowano ponad 8 mld ton tworzyw sztucznych! Jaki wpływ na środowisko naturalne mają odpady z tworzyw sztucznych? 18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. Jest to dobra okazja nad zastanowieniem się rolą tworzyw sztucznych w naszym życiu.

W 2050 roku UE wprowadza neutralność klimatyczną. W 2035 roku z europejskich dróg mają zniknąć wszystkie samochody spalinowe. Czy naprawdę jesteśmy na to gotowi?
marzec 2022

Trzeba podkreślić, że wyniki scenariuszy analitycznych przedstawionych w pakiecie „Fit for 55” wskazują, że utrzymanie obecnych standardów emisji CO2 będzie niewystarczające do obniżenia emisji do poziomów zgodnych z celem co najmniej -55% na 2030 r. i celami neutralności klimatycznej na 2050 r.
Tak, więc przedstawiona przez Komisje Europejska propozycja wprowadzenia zakazu sprzedaży aut spalinowych (osobowych i dostawczych) po 2035 r., oraz ustalenie celu dla nowych samochodów osobowych na poziomie -55% w 2030 w stosunku do 2021 wynikają z następujących przesłanek:
· wzrasta aktywność w transporcie drogowym, a tym samym rosną emisje CO2
· zużycia paliw kopalnych pozostaje na niezmienionym poziomie.

Xylopolis – mariaż pierwotnej natury z nowoczesną technologią
12.08.2021

Xylopolis to idea, która połączyła szereg instytucji reprezentujących zarówno sferę publiczną, jak i gospodarkę. Wspólny projekt Województwa Podlaskiego, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundacji Grupy Unibep Unitalent ma na celu m.in. promocję potencjału województwa podlaskiego podczas długo wyczekiwanej wystawy Expo 2020 w Dubaju.

Jak zwiększyć efektywność segregacji odpadów żywnościowych?
04.08.2021

Wobec ilości wyrzucanej żywności, która w Polsce wynosi 5 mln ton rocznie (zgodnie z wynikami badania PROM), priorytetem jest ograniczenie tych strat. Nie jest jednak możliwe zrobienie tego natychmiast i całkowicie. Dlatego istotnym działaniem w chwili obecnej, jak zaznaczają eksperci Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, jest odpowiednia i efektywna segregacja odpadów żywnościowych. Pomimo ogólnie dostępnych uregulowań, wciąż wiele osób nie wie, jak robić to prawidłowo.

Niszczycielskie powodzie zbierają coraz większe żniwo. Czy jesteśmy w stanie przygotować się na nadchodzące zagrożenie? -komentarz ekspercki
23.07.2021

Występowanie wezbrań rzek, czyli wzrost stanu wody w rzekach wynikający ze wzmożonego zasilania jest naturalnym elementem klimatu Polski. Występujące w warunkach naturalnych wezbrania są nierozerwalnie związane z okresowym wylewaniem wody poza granice koryta rzecznego. W ostatnich latach obserwuje się wzrost częstotliwości występowania powodzi i podtopień oraz wzrost związanych z nimi strat. Można wskazać dwie główne przyczyny tego procesu: zmiany klimatu oraz gospodarkę człowieka.

Blisko 70°C w Gdańsku. Czy tak musi wyglądać przyszłość w naszych miastach?

22.07.2021

Pod koniec czerwca aktywiści z Zielonej Fali Trójmiasta zbadali, jak brak roślinności wpływa na nagrzewanie się różnych powierzchni w mieście. Aby to sprawdzić, zmierzyli temperaturę w dwóch miejscach: przy apartamentowcu, gdzie nie było zieleni oraz przy galerii handlowej, w okolicy której rosły drzewa. Okazało się, że po trzech dniach upałów powyżej 30°C, temperatury powierzchni przy apartamentowcu dochodziły do 68°C, podczas gdy ściana galerii handlowej otoczonej drzewami nagrzewała się „zaledwie” do 31,6°C. Zmniejszeniu nagrzewnia się powierzchni w mieście może służyć odpowiednia adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych. Jeżeli nie zaczniemy wykorzystywać rozwiązań, które pomogą nam przystosować się do zmian klimatu, a równocześnie będą łagodzić nasz wpływ na klimat, przyszłość w naszych miastach będzie bardzo upalna.

Nikt nie jest zbyt młody, aby działać na rzecz niemarnowania żywności.
Potrzeba szerszej edukacji w szkołach

07.07.2021

Marnowanie żywności to poważny problem, który ma swoje konsekwencje zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe. W Polsce do kosza trafia blisko 5 mln ton, z czego za 3 mln ton odpowiedzialni jesteśmy my w naszych domach. Jak w tej sytuacji uczyć dzieci niemarnowania jedzenia i właściwych zachowań, by w przyszłości oszczędniej niż my gospodarowały żywnością? Jak podkreślają eksperci Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego warto rozwijać u dzieci tę wrażliwość na otaczającą rzeczywistość jak najwcześniej, ponieważ to kompetencja przyszłości, decydująca o losie naszej planety. Nikt nie jest zbyt młody, aby działać na rzecz niemarnowania żywności i środowiska.

Czy niedługo czeka nas epidemia boreliozy i choroby legionistów?

25.06.2021

Borelioza – choroba, która niestety coraz częściej kojarzy nam się wakacjami. Przenoszą ją kleszcze, których populacja zależy od warunków atmosferycznych takich jak temperatura czy wilgotność powietrza. Zmiany klimatu, jakie obecnie obserwujemy, sprzyjają rozwojowi chorób przenoszonych przez owady. Są to tzw. choroby wektorowe. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie rocznie umiera na nie ok. 600 tysięcy ludzi.

Marnowanie żywności to nasz wspólny problem. Coraz bliżej rozwiązań.
Podsumowanie prowadzonego w Polsce projektu PROM

24.06.2021

22 czerwca odbyła się konferencja online, mająca na celu podsumowanie realizowanego w Polsce od blisko dwóch lat projektu PROM oraz omówienie proponowanych w jego ramach rozwiązań, ograniczających marnowanie żywności, na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek realizujących projekt, a także eksperci działający na rzecz niemarnowania żywności. W spotkaniu wybrzmiało, że choć problem marnowania jest wielopłaszczyznowy to rozwiązania są możliwe i po raz pierwszy mamy szansę realnie ograniczyć skalę problemu – pod warunkiem wspólnych działań w całym łańcuchu żywnościowym. Co właśnie się dzieje. Ważne są zarówno nieustające wysiłki legislacyjne, by stworzyć kompleksowe regulacje, konkretne propozycje i rekomendacje ekspertów, które wzmocnią instytucje publiczne w zakresie ograniczania tych strat na każdym etapie, ale również działania na poziomie obywatelskim, a tych nie brakuje.

Marnowanie żywności to nasz wspólny problem. Coraz bliżej rozwiązań.
Zapowiedź konferencji IOŚ-PIB mającej na celu podsumowanie prowadzonego w Polsce projektu PROM

17.06.2021

Już 22 czerwca odbędzie się konferencja online, mająca na celu podsumowanie realizowanego w Polsce od blisko dwóch lat projektu PROM oraz omówienie proponowanych w jego ramach rozwiązań, ograniczających marnowanie żywności, na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele jednostek realizujących projekt, a także eksperci działający na rzecz niemarnowania żywności. Spotkanie jest dedykowane zarówno mediom, jak i wszystkim osobom oraz instytucjom zainteresowanym tematem. Osoby niezwiązane z mediami mogą się rejestrować na wydarzenie poprzez link https://www.live.tvip.pl/live/projekt-prom/

Jak wybór lokalnych produktów wpływa na ograniczenie skutków
środowiskowych? Poznajcie „food miles”.

08.06.2021

Sezon wiosenny to czas kiedy z utęsknieniem czekamy na warzywa i owoce z polskich pól. Choć na targach kuszą nas często jeszcze ich zagraniczne odpowiedniki, to warto zaczekać na krajowe produkty z korzyścią nie tylko dla zdrowia, czy też lokalnej gospodarki, ale również dla środowiska.
Transport żywności z daleka, powoduje emisję dwutlenku węgla do atmosfery, większe zużycie surowców naturalnych takich jak energia oraz woda, wycinanie lasów i przekształcanie ich na tereny uprawne. Jak zaznaczają eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego im miejsce produkcji bliżej, tym mniejsze konsekwencje dla środowiska.

„XYLOPOLIS” – resort klimatu i środowiska oraz Województwo Podlaskie wspólnie na EXPO 2020 w Dubaju

25.05.2021

„Koncentracja na tematyce związanej z klimatem i środowiskiem, w kontekście bezpieczeństwa i jakości życia ludzi, zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji oraz inwestowania w nowoczesne technologie to wspólne cele, które sprawiły, że zdecydowaliśmy się połączyć siły z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podczas Expo 2020” – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, 27 maja 2021 r., podczas konferencji, inaugurującej kampanię promującą „Xylopolis”.

Młodzież chce walczyć ze zmianami klimatu. Potrzebna edukacja

25.05.2021

Zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych zagrożeń XXI wieku. Postępujący globalny wzrost średniej temperatury, jego skutki dla środowiska i gospodarki, a także ciążąca na ludzkości odpowiedzialność za tempo i charakter zmian klimatu wymagają podjęcia kompleksowych działań, dzięki którym zmniejszymy wpływ człowieka na klimat i będziemy mogli przystosować się do zachodzących zmian.

Międzynarodowy Dzień Ziemi. Przywróćmy naszą Ziemię
22.04.2021

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na mocy rezolucji przyjętej w 2009 roku ustanowiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Ziemi (International Mother Earth Day). Temat przewodni Dnia Ziemi 2021 to „Przywróćmy naszą Ziemię” (Restore Our Earth). Koncentruje się on przede wszystkim na naturalnych procesach, a w tym kontekście promocji zielonych technologii i innowacyjnego myślenia, prowadzących do przywrócenia światowych ekosystemów, a przez to przyczynieniu się do walki z postępującym zmianami klimatu.

Dobre praktyki walki z marnowaniem żywności w UE

16.04.2021

W skali świata marnowanych jest prawie miliard ton żywności, w Europie blisko 88 mln ton. W samej Polsce to 5 mln ton – dowodzą tego badania zrealizowane w ramach projektu PROM przez zespoły badawcze Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytut Badawczego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Zima przyszłości – czy w 2100 nie będzie już śniegu
22.03.2021

Na taką zimę jak tę, którą mieliśmy w lutym tego roku, czekaliśmy kilka lat. Utrzymujące się przez kilkanaście dni śnieg i mróz sprawiły, że na sklepowych regałach zabrakło sanek i akcesoriów przydatnych do odśnieżania. Czy w takim razie luty 2021 to początek zmian i w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych śnieżnych i mroźnych zim? Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przygotował raport, który odpowiada na pytania o to, jak będą wyglądać polskie zimy do 2100 roku.

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Agnieszka Stangreciak
Kierownik Działu Komunikacji i Edukacji
tel.: 22 3750 574
kom.: 509 745 222
e-mail: promocja@ios.edu.pl

Kontakt dla mediów
Katarzyna Pasikowska
Starszy Specjalista ds. Promocji
e-mail: katarzyna.pasikowska@ios.edu.pl

DO POBRANIA

Niemarnowanie żywności jednym z wiodących trendów 2021 roku
15.03.2021

Jak wynika z przeprowadzonych badań w ramach projektu PROM przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, jako konsumenci kupujemy i gromadzimy za dużo oraz nie planujemy posiłków i zakupów. To też sprawia, że często granica między zachcianką, a potrzebą jest wyraźnie zatarta. Teraz w czasie pandemii gdy więcej gotujemy w domu, być może będziemy bardziej wyczuleni na moralne, finansowe i środowiskowe konsekwencje marnowania żywności. Jak podkreślają eksperci w najnowszych raportach żywnościowych na rok 2021: czas na zmiany, na trend „mniej”, na konsekwentne planowanie i bardziej świadome wybory.

Należy czy najlepiej? Brak zrozumienia dat ważności to jedna z przyczyn marnowania jedzenia
12.02.2021

Jak dowodzą badania PROM wykonane przez zespoły badawcze IOŚ-PIB i SGGW jedną z głównych przyczyn marnowania rocznie ok. 3 mln ton (z 5 mln ton) żywności przez samych konsumentów w Polsce jest przeoczenie terminu ważności. Ponad 42% Polaków przyznaje się, że go przegapia. Jednocześnie znaczna część osób, bo aż 64% nie jest pewna lub niewłaściwie interpretuje daty wydrukowane na opakowaniach produktów – chodzi o termin przydatności do spożycia (TPS) „należy spożyć do…” i datę minimalnej trwałości (DMT) „najlepiej spożyć przed…”. Na skutek tego do kosza trafia wiele dobrych produktów tuż po dacie minimalnej trwałości, które nadawałyby się jeszcze do bezpiecznego spożycia. Jak podkreślają eksperci z IOŚ-PIB w Polsce skala problemu mogłaby być mniejsza za sprawą odpowiedniej edukacji oraz legislacji.

Zmiany klimatu w Polsce. Co nas czeka w pogodzie w XXI wieku?
27.01.2021

Styczeń 2020 w całej Europie był najcieplejszym początkiem roku na przestrzeni ostatnich dekad. Odnotowano wówczas temperaturę o ponad 3oC wyższą niż średnia dla tego miesiąca w okresie 1981-2010. Pierwszy kwartał 2020 przyniósł kolejne rekordowe wyniki – w lutym i marcu temperatury były wyższe niż średnia z wielolecia w większości krajów Europy. Analiza obserwacji meteorologicznych wskazuje na istnienie coraz silniejszego trendu rosnących temperatur i częstszych przypadkach opadów nawalnych. Czy to może świadczyć o zmianach klimatu w naszym kraju? Jak bardzo będzie się on zmieniał i jak ocenić ryzyko z tym związane?

Czy Unia Europejska jest światowym liderem w działaniach na rzecz klimatu? Rozważania na temat roli działań UE z perspektywy globalnej
18.01.2021

Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz politycy państw członkowskich UE lubią mówić o unijnej polityce klimatycznej jako o niekwestionowanym drogowskazie dla świata w dążeniu do powstrzymania zmian klimatu, tj. osiągnięcia celów Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC, 1992) i Porozumienia paryskiego (Paris Agreement, 2015). Jednak czy faktycznie można uznać Unię Europejską za światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu? Na to pytanie stara się odpowiedzieć dr Marzena Chodor, ekspertka Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Święta bez wyrzutów sumienia – jak nie zmarnować żywności?
21.12.2020

Polacy w swoich domach wyrzucają do kosza blisko 3 mln ton żywnościrocznie. Warto się zastanowić nad tym problemem, szczególnie teraz w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kiedy kupujemy i przygotowujemy jeszcze więcej jedzenia. Jego spora część po Świętach ląduje w koszu, warto więc mieć świadomość, że istnieją proste rozwiązania, które mogą temu zapobiec.

Wystartowała kampania Jedz Bez Wyrzutów
17.12.2020

Choć w naszych domach marnujemy gigantyczne ilości żywności, bo aż blisko 3 mln ton rocznie, to są rozwiązania, które pomogą nam to ograniczyć. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ruszył właśnie z kampanią społeczną „Jedz Bez Wyrzutów”, której ambasadorami zostali dziennikarka Agnieszka Cegielska oraz szef kuchni Andrzej Polan. Inicjatywa ta ma nas weprzeć w tym by jeść odpowiedzialnie, czyli bez wyrzucania do kosza, bez wyrzutów sumienia i z korzyścią dla środowiska.

Marnowanie żywności – każda oszczędność ma znaczenie
Wnioski z konferencji IOŚ-PIB „Marnowanie żywności to nasz wspólny problem. Jak go rozwiązać?”
10.12.2020

Choć marnujemy bardzo dużo, bo w skali kraju prawie 5 mln ton żywności, z czego za 3 mln odpowiadamy sami w naszych domach, to dobra informacja jest taka, że większości tych strat możemy realnie uniknąć. To główny wniosek płynący z konferencji prasowej Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego, która odbyła się 8 grudnia. To ważne zwłaszcza w kontekście zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, kiedy marnujemy jeszcze więcej. W zapobieganiu marnowaniu żywności pomóc ma kampania społeczna Jedz Bez Wyrzutów, z udziałem ambasadorów dziennikarki Agnieszki Cegielskiej oraz szefa kuchni Andrzeja Polana.

Jaka jest skala marnotrawstwa żywności w Polsce? Gdzie są największe straty?
Są już długo oczekiwane wyniki badania PROM
30.11.2020

Zespoły badawcze Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zaangażowane w realizację przełomowego w Polsce projektu PROM, zaprezentowały długo oczekiwane wyniki pierwszych badań, których celem jest oszacowanie skali marnowania żywności w Polsce. Z badań i analiz przeprowadzonych przez ekspertów wynika, że na etapach produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji w Polsce rocznie marnuje się prawie 5 milionów (4 840 946) ton żywności. Najwięcej marnują jej konsumenci – aż 60%, czyli blisko 3 mln (2 917 775) ton wyrzucanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych. Produkcja i przetwórstwo odpowiadają łącznie za 30% (1 503 110 ton) strat. Projekt PROM to przełomowa i pionierska inicjatywa badawcza w Polsce.

Kosztowna dyniowa tradycja
29.10.2020

Zespoły badawcze Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zaangażowane w realizację przełomowego w Polsce projektu PROM, zaprezentowały długo oczekiwane wyniki pierwszych badań, których celem jest oszacowanie skali marnowania żywności w Polsce. Z badań i analiz przeprowadzonych przez ekspertów wynika, że na etapach produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji w Polsce rocznie marnuje się prawie 5 milionów (4 840 946) ton żywności. Najwięcej marnują jej konsumenci – aż 60%, czyli blisko 3 mln (2 917 775) ton wyrzucanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych. Produkcja i przetwórstwo odpowiadają łącznie za 30% (1 503 110 ton) strat. Projekt PROM to przełomowa i pionierska inicjatywa badawcza w Polsce.

Realna szansa na ograniczenie skali marnowania żywności?
Już niedługo oczekiwane wyniki fazy badawczej projektu PROM
15.10.2020

16 października, podczas Światowego Dnia Żywności, kierujemy uwagę na jedno z największych obecnie wyzwań ekologicznych, jakim jest marnowanie żywności. W Polsce skala problemu jest duża, ale jak zapowiadają eksperci Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego mamy realną szansę na zmiany. Pomóc ma w tym projekt PROM. W ramach tej pionierskiej inicjatywy już niebawem poznamy wyniki badań, które umożliwią opracowanie planów i polityk publicznych mających na celu ograniczenie marnowania żywności. Projekt realizowany jest przez IOŚ-PIB we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Polskim Towarzystwem Technologów Żywności.

Powołanie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji
29.05.2020

Ponad 50% Polaków posiada wyższe wykształcenie, mimo tego aż ¾ przedsiębiorców nie może zrekrutować kandydatów o pożądanych kompetencjach. System edukacyjny jest często niedopasowany do potrzeb systemu gospodarczego. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby rozwój ich firm był możliwy. Potrzebne na rynku pracy kompetencje zmieniają się wraz z rozwojem technologicznym oraz sposobem zarządzania organizacjami, jak i zmianą pokoleniową. Ważne jest, aby te procesy były stale monitorowane. Taka wiedza jest dostępna poprzez zainicjowane przez PARP badania „Bilans Kapitału Ludzkiego” oraz „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”. Nie tylko badania wskazują na obszary, które należy wzmocnići poprawić. To pracodawcy są nieocenionym źródłem wiedzy o tym, co warto zmienić w systemie edukacji, aby ten odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy. Katalizatorem tych wszystkich działań są Sektorowe Rady ds. Kompetencji, odpowiedzialne za współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi oraz za wyznaczanie kierunku zmian.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wystąpiły z inicjatywą powołania Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, która rozpoczęła działalność w lutym 2020 r. Dzięki pracom Rady możliwe będzie lepsze dostosowanie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych i szkół zawodowych oraz uczestników kursów i szkoleń do rzeczywistych potrzeb sektora.