Ustawienia

O Instytucie

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

W swojej działalności IOŚ-PIB zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 • Jakość powietrza
 • Gospodarka odpadami
 • Zmiany klimatu
 • Ochrona powierzchni ziemi
 • Ochrona przed hałasem
 • Zarządzanie emisjami
 • Zrównoważony rozwój
 • Ekotoksykologia
 • Analizy środowiskowe
 • Badania naukowe
 • Edukacja ekologiczna

IOŚ-PIB jest wiodącą w kraju jednostką naukowo-badawczą w zakresie ochrony środowiska. Potwierdzeniem rangi Instytutu jest przeprowadzona w 2017 r. kompleksowa ocena działalności naukowej i badawczo-rozwojowej za lata 2013-2016, w ramach której IOŚ-PIB po raz kolejny uzyskał kategorię naukową A.

Wysokie kwalifikacje, duża aktywność i zaangażowanie kadry Instytutu, a także odpowiadający standardom europejskim poziom prowadzonych prac badawczych i rozwojowych, przyczyniły się do uzyskania pozycji liczącego się ośrodka badawczego zarówno w krajowym środowisku naukowym, jak i za granicą, a także wiarygodnego, w pełni profesjonalnego partnera dla środowiska gospodarczego. Baza laboratoryjna Instytutu jest wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczą, a infrastruktura techniczna spełnia wysokie wymagania, niezbędne do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym, światowym poziomie.

KIEROWNICTWO

dr inż. Krystian Szczepański
Dyrektor
dr inż. Krystian Szczepański
Dyrektor
mgr Marek Rembisz
Z-ca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Marek Rembisz
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr inż. Paweł Mzyk
Z-ca Dyrektora 
ds. Zarządzania Emisjami
mgr inż. Paweł Mzyk
Z-ca Dyrektora
ds. Zarządzania Emisjami
mgr inż. Przemysław Daca
Z-ca Dyrektora 
ds. Zmian Klimatu
mgr inż. Przemysław Daca
Z-ca Dyrektora
ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie ze statutem, Instytut prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki, dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów. Instytut prowadzi także badania i wykonuje oceny stanu środowiska, w tym w ramach monitoringu środowiska.

Zakres działalności Instytutu obejmuje w szczególności:

 • opracowywanie naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska i przyrody, w tym polityki ekologicznej państwa, programów dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu
 • prowadzenie badań i prac rozwojowych w obszarach:
  • kompleksowych badań środowiska (w tym procesów i skutków degradacji)
  • polityki ekologicznej oraz strategii, programów i planów ochrony środowiska
  • ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
  • przeciwdziałania zmianom klimatu
  • ochrony przed hałasem; ochrony krajobrazu
  • ochrony żywych zasobów przyrody
  • ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi
  • ochrony i odnowy zasobów wodnych
  • gospodarki odpadami
  • gospodarki substancjami chemicznymi w środowisku
 • przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby praktyki
 • wykonywanie prac zapewniających skuteczną realizację zobowiązań wynikających z podpisanych i ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów dotyczących ochrony środowiska

W strukturze organizacyjnej Instytutu znajduje się także Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), którego podstawowym zadaniem jest administrowanie unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w Polsce, w tym prowadzenie polskiej część unijnego rejestru.

6

OŚRODKÓW
BADAWCZO – ROZWOJOWYCH

22

ZAKŁADY

327

PRACOWNIKÓW

1200

PRAC
BADAWCZO – ROZWOJOWYCH

NASZA HISTORIA

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy powołany został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w dniu 1 kwietnia 1986 roku.

W zasadzie było to reaktywowanie działalności Instytutu, który utworzono w 1973 roku, a w następnym roku wraz z trzema innymi instytutami: Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki i Architektury oraz Gospodarki Mieszkaniowej włączono do nowotworzonego Instytutu Kształtowania Środowiska.

Jednocześnie z reaktywowaniem Instytutu Ochrony Środowiska Instytut Kształtowania Środowiska zakończył swoją działalność.

1986

Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w 1986 r. został powołany Instytut Ochrony Środowiska

2009

Powołanie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

2010

W 2010 r. Instytut otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego

2017

W 2017 r. Instytut otrzymał kategorię naukową A

2020

Powołanie Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK)

Uprawnienia
Certyfikaty
Nagrody