Ustawienia

Patronaty

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z zakresem działalności IOŚ-PIB, podkreślając ich szczególny charakter i znaczenie w procesie realizacji polityki ochrony środowiska.

IOŚ-PIB nie obejmuje patronatem przedsięwzięć mogących godzić w jego interes lub politykę wizerunkową. IOŚ-PIB nie udziela patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia, jeśli ma ono charakter lobbystyczny, reklamowy, komercyjny (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowy (służący promocji produktów i usług zarówno organizatora, jak i jego partnerów).

Prośbę o patronat organizator powinien złożyć najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Kwestia przyznania patronatu rozważana jest wyłącznie na wnioski przesłane drogą elektroniczną.

Organizator, który otrzymał patronat IOŚ-PIB, ma prawo do wykorzystania logo IOŚ-PIB w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy). Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo IOŚ-PIB podlegają akceptacji Instytutu.

Świadczenia promocyjne dot. przedsięwzięć objętych patronatem IOŚ-PIB są przedmiotem odrębnych ustaleń i będą każdorazowo omawiane z organizatorami.

Udział w wydarzeniu przedstawiciela IOŚ-PIB i wygłoszenie prelekcji na temat zbieżny z tematyką imprezy jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

Wnioskodawca, któremu zostanie przyznany patronat Instytutu, jest zobowiązany do podania tej informacji we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach www związanych z realizacją przedsięwzięcia  wraz z zamieszczeniem logo IOŚ-PIB, który zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez organizatora we wniosku.

Wszystkie materiały, które będą zawierały logo, muszą uzyskać akceptację Instytutu.

Nieprzesłanie do akceptacji materiałów promocyjnych zawierających logo, informacji o istotnych zmianach w realizacji mogą skutkować cofnięciem patronatu lub negatywną decyzją w kolejnych edycjach.

Decyzja w sprawie objęcia patronatem ma charakter uznaniowy. Instytut może odmówić objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym lub przystąpienia do komitetu honorowego bez podania przyczyny.

UDZIELONE PATRONATY

Kampania społeczno-edukacyjna “NIE dla smogu!”
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2019
IV Edycja Międzynarodowego Kongresu ENVICON Water
III edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”