Ustawienia

Biuro ds. Certyfikacji

Walidacje i certyfikację kwalifikacji „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” prowadzi Instytut Ochrony Środowiska –Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).

Strona internetowa Biura ds. Certyfikacji pełni funkcję zarówno jako medium do przekazania ogólnej informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (słowniczek dotyczący ZSK, ustawa oraz linki do podmiotów zajmujących się utrzymaniem systemu), jak również informacje dotyczące walidacji proponowanej kwalifikacji, w tym:

 • obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” (link 1; link 2) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • ogólne informacje dotyczące procesu walidacji m.in.: koszty walidacji, czasu trwania, procedura walidacji – schemat, opis etapów weryfikacji;
 • informacje dotyczące najbliższego/ych terminu/ów tj.: data, godzina i miejsce Weryfikacji, informacja dotycząca wnoszenia opłat;
 • materiały do pobrania: procedura skarg i odwołań, zbiór informacji na temat kwalifikacji do wykonania identyfikacji gotowości do walidacji (samooceny);
 • moduł rejestracyjny;
 • moduł samooceny (przykładowy test teoretyczny pisemny pytań oraz 2 zadania symulacyjne)  – mini test;
 • dane kontaktowe Biura ds. Certyfikacji;
 • informacje na temat dostępnych kursów/szkoleń.

Podstawowe akty prawne związane z tematyką kwalifikacji.

Adresaci kwalifikacji

Kwalifikacja kierowana jest do wszystkich osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem postępowania z odpadami medycznymi, w tym m.in. personelu medycznego (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, rehabilitantów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych), inspektorów BHP, pracowników działów technicznych lub administracji, osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówką wytwarzającą odpady medyczne, zatrudnionych m.in. w: 

 • podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych lub innych niż szpitalnych (ZOL, ZPO, hospicjum); 
 • podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna); 
 • gabinetach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej; 
 • medycznych laboratoriach diagnostycznych;
 • firmach ubezpieczeniowych;
 • jednostkach prowadzących badania naukowe w obszarze medycyny;
 • instytucjach inspekcji sanitarnej i środowiskowej oraz Najwyższej Izbie Kontroli;
 • osoby świadczące usługi konsultacyjne jako zewnętrzni eksperci.

Regulamin procesu walidacji i certyfikacji

 • Warunek przystąpienia do walidacji
  Osoba ubiegająca się o kwalifikacje powinna posiadać pełną kwalifikację na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Odpowiednie dokumenty (skan dokumentu) potwierdzające posiadanie kwalifikacji na poziomie 4 PRK kandydat powinien dostarczyć podczas rejestracji.
 • Proces rejestracji

W celu przystąpienia do procesu weryfikacji i certyfikacji na adres poczty elektronicznej Biura ds. Certyfikacji (certyfikacja@ios.edu.pl) kandydaci powinni przesłać wypełniony formularz rejestracyjny oraz preferencje godzinowe udziału w weryfikacji.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W celach informacyjnych dla komisji weryfikacyjnej kandydaci wypełniają część formularza rejestracyjnego dotyczącą przebytych szkoleń w okresie ostatnich 6 miesięcy oraz kontroli z inspekcji w miejscu pracy dotyczących postępowania z odpadami medycznymi. Informacje te służą zapewnieniu warunku bezstronności i braku konfliktu interesów pomiędzy kandydatami a członkami Komisji egzaminacyjnej.

Biuro ds. Certyfikacji po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego sprawdza czy wszystkie informacje zostały poprawnie wpisane, a następnie wysyła informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej do zarejestrowanego kandydata z informacją dotyczącą metody wykonania opłaty za weryfikację wraz z prośbą o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji na minimum 4 poziomie PRK (świadectwo dojrzałości; dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe; dyplom zawodowy).

Do każdej walidacji może podejść 5-6 kandydatów. W przypadku mniejszej ilości kandydatów termin weryfikacji jest stosownie przesuwany by zapewnić minimalną liczbę uczestników w ilości 5 kandydatów.

Kandydat dokonuje opłaty po otrzymaniu stosownej informacji z Biura ds. Certyfikacji. Następuje to po zebraniu minimalnej liczby kandydatów na dany termin weryfikacji.

Opłata powinna zostać uiszczona przelewem nie później niż 14 dni przed datą weryfikacji.

W przypadku nie otrzymania wpłat za certyfikację od minimalnej ilości kandydatów, termin weryfikacji może zostać przesunięty. Kandydaci są informowani o zaistniałej sytuacji. Kandydaci mogą przystąpić do weryfikacji w najbliższej planowanej dacie lub otrzymać zwrot wpłaty, o czym są informowani.

W przypadku znacznie większej ilości zgłoszeń niż maksymalna liczba kandydatów, automatycznie ogłaszany jest następny nabór. Termin dodatkowej weryfikacji powinien być ustalony w jak najkrótszym czasie i ogłoszony na stronie internetowej oraz wysłany drogą mailową do kandydatów, którzy się nie dostali na poprzednią weryfikację 

Kandydaci poprawiający niezaliczone efekty uczenia się nie podlegają ponownej rejestracji. Zgłaszają jedynie chęć ponownego podejścia do etapu drugiego walidacji (rozmowy z Komisją wraz z symulacją) w celu potwierdzenia niepotwierdzonych za pierwszym razem efektów uczenia się, wnosząc jednocześnie dodatkową opłatę zgodną z cennikiem. Zgłoszenie takie nie może być wykonane później niż rok po zakończeniu weryfikacji, na której nie zostały zaliczone wszystkie efekty uczenia się.

W jednym terminie walidacji nie może być więcej jak dwie osoby podchodzące do rozmowy poprawkowej.

Po uzyskaniu opłat, od co najmniej 5 kandydatów, sporządzana jest lista osób przystępujących w danym terminie do weryfikacji. Biuro ds. Certyfikacji monitoruje wnoszenie opłat oraz informuje o ostatecznym zarejestrowaniu kandydata. Biuro ds. Certyfikacji na 10 dni przed weryfikacją, przesyła kandydatowi maila z potwierdzeniem godziny, miejsca i dnia weryfikacji oraz z informacjami organizacyjnymi takimi jak: szczegółowy przebieg i zasady weryfikacji wraz z podaniem i godziny rozpoczęcia weryfikacji, koniecznością zabrania dowodu osobistego.

Etap rejestracji kończy się w momencie wpisania kandydata na listę osób przystępujących w danym terminie do weryfikacji.

 • Proces walidacji i certyfikacji

Proces walidacji przedstawia ten schemat.

Proces weryfikacji trwa jeden dzień i składa się z dwóch etapów: 

– Etapu pierwszego: Testu teoretycznego pisemnego wykonywanego na dedykowanym programie na komputerze trwającego 45 minut dla każdego kandydata osobno. Zaliczenie etapu I, czyli udzielenie poprawnej odpowiedzi na minimum 75% wszystkich pytań, jest warunkiem przejścia do II etapu weryfikacji

– Etapu drugiego: Składającego się z egzaminu teoretycznego ustnego, czyli indywidualnej rozmowy Komisji Walidacyjnej z kandydatem oraz z obserwacji w warunkach symulowanych. Po otrzymaniu listy pytań i zadań kandydat ma 15 minut na przygotowanie się, a następnie 45 minut na rozmowę z Komisją Walidacyjną. Etap ten nie powinien trwać dłużej niż 60 minut.

Zaliczenie wszystkich kryteriów weryfikacji jest warunkiem koniecznym uzyskania kwalifikacji „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania”.

W trakcie procesu weryfikacji kandydat może mieć dostęp do podstawowych aktów prawnych (wspomnianych powyżej), które będą dostępne w formie cyfrowej, jako dokumenty w formacie pdf na udostępnionym komputerze.

Każdy z kandydatów w ciągu trzech dni po zakończonej walidacji otrzymuje drogą mailową Zaświadczenie o wyniku weryfikacji, w którym są zaznaczone wszystkie zaliczone lub niezaliczone zestawy efektów uczenia się. 

W przypadku zaliczenia wszystkich efektów uczenia się do kandydata zostanie wysłany listem priorytetowym Certyfikat uzyskania kwalifikacji „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania”.  

W przypadku niezaliczenia do pięciu kryteriów weryfikacji na egzaminie, kandydat otrzymuje negatywną decyzję walidacyjną z możliwością podejścia do weryfikacji poprawkowej obejmującej jedynie niezaliczony zakres wiedzy i umiejętności. Weryfikacja poprawkowa przeprowadzana jest podczas następnego terminu walidacji kwalifikacji.

W przypadku niezaliczenia powyżej pięciu kryteriów weryfikacji na egzaminie, kandydat otrzymuje negatywną decyzję walidacyjną.

Informacje dotycząca opłat

Koszty walidacji

 • 1.500 PLN brutto (netto + należny podatek VAT 23%) – w przypadku pierwszej walidacji –  na rachunek IOŚ-PIB nr 04 1240 6247 1111 0000 4979 9334 tytułem “walidacja organizowania gospodarki odpadami medycznymi;  imię i nazwisko” i dokonać przelewu wraz z rejestracją,
 • 500,00 PLN brutto (netto + należny podatek vat 23%) – w przypadku walidacji poprawkowej (drugie podejście) – na rachunek IOŚ-PIB nr 04 1240 6247 1111 0000 4979 9334 tytułem „poprawkowa walidacja organizowania gospodarki odpadami medycznymi; imię i nazwisko” i dokonać przelewu wraz z rejestracją.

Opłatę za proces walidacji i certyfikacji należy wnieść na numer konta IOŚ-PIB. Numer konta zostanie podany w osobnym e-mailu po otrzymaniu od kandydata wypełnionego formularza rejestracji.

Ogólne informacje dotyczące procesu walidacji i certyfikacji

 • Informacje dotyczące najbliższych terminów walidacji i certyfikacji:

I termin: 02.06.2023 (piątek)
II termin: 15.09.2023 (piątek)
Uwaga: W przypadku dużego zainteresowania walidacją, jest możliwość ogłoszenia dodatkowych terminów.

 • Materiały do pobrania:

Biuro ds. Certyfikacji posiada politykę rozpatrywania skarg i odwołań, w ramach której opracowana jest procedura skarg i odwołań skierowana zarówno do kandydatów jak również personelu zajmującego się ich rozpatrywaniem.

Kandydat może odwołać się od decyzji Komisji Walidacyjnej w ciągu 7 dni od otrzymania wyniku walidacji.

 • Informacje na temat dostępnych kursów/szkoleń

Zakładka w budowie.

Możliwość finansowania zewnętrznego

Miło nam jest poinformować, że IOŚ-PIB jest organizacją wpisaną do Bazy Usług Rozwojowych (BUR): https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

W BUR możecie państwo znaleźć usługę świadczona przez IOŚ-PIB pt. „Egzamin z kwalifikacji rynkowej „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania„.

Na usługi zamieszczone w BUR mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie.

Więcej informacji na temat możliwego dofinansowania możecie Państwo znaleźć na stronie PARP: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie oraz dedykowanym FAQ: https://pytania.parp.gov.pl/kategoria/rozwoj-kompetencji/dofinansowanie-baza-uslug-rozwojowych

Zapraszamy do korzystania z oferowanego dofinansowania oraz do przystąpienia do walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowej
„Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania”.