Ustawienia

Pozycje wydane

POZYCJE WYDANE W 2021 R.

OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH
– ASPEKTY PRZYRODNICZE I UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE
Dokumentacja jezior regionów wodnych Noteci i Warty: Niedzięgiel, Chłop i Szarcz
MONOGRAFIA

Autorzy:
Agnieszka Pasztaleniec, Agnieszka Kolada, Sebastian Kutyła, Aleksandra Bielczyńska,
Bogumił Nowak, Agnieszka Hobot, Andrzej Dziura

Monografia powstała na podstawie wyników projektu pt. ”Opracowanie dokumentacji wraz z oszacowaniem kosztów ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych – jezior w regionie wodnym Warty”, realizowanego przez konsorcjum firm Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i Pectore-Eco Sp. z o. o. na zamówienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie umowy nr NZ/14/439/2017 z dnia 9 maja 2017 r. oraz aneksu z dnia 13 lutego 2018 r. i sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja naukowa
OGRANICZENIE STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI – WYZWANIEM NAJBLIŻSZYCH LAT

Publikacja zawiera streszczenia wystąpień zaprezentowanych przez prelegentów podczas konferencji naukowej “OGRANICZENIE STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI – WYZWANIEM NAJBLIŻSZYCH LAT”, zrealizowanej w ramach projektu PROM.

POZYCJE WYDANE W 2020 R.

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE A ZDROWIE – WYMIAR EDUKACYJNY

W publikacji poruszono wiele interesujących i bardzo różnorodnych tematów, którym wspólnym mianownikiem jest zdrowie. Publikacja została podzielona na cztery rozdziały ze względu na poruszany zakres tematyczny: Środowiskowe uwarunkowania zdrowotne, Społeczne uwarunkowania i ich wpływ na zdrowie, Uwarunkowania genetyczne a zdrowie oraz Środowisko. Przykładowe tematy omawianych w publikacji to: Czynniki środowiskowe w etiopatogenezie cukrzycy typu 1; Spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych a ryzyko zdrowotne; Genetycznie uwarunkowane choroby związane z niewrażliwości na ból; Sport a uzależnienia – alternatywne wybory.

STRATY I MARNOTRAWSTWO ŻYWNOŚCI W POLSCE. SKALA I PRZYCZYNY PROBLEMU

Monografia powstała na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach projektu „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM” finansowanego przez NCBiR. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z powstawaniem strat i marnotrawstwa żywności w Polsce na każdym etapie łańcucha rolno-żywnościowego. Aby lepiej poznać problem, należy zdefiniować pojęcia, opracować adekwatną metodykę badawczą oraz określić granice ogniw, dlatego też jest to tematem pierwszego rozdziału wprowadzającego czytelnika w problematykę.

PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK OGRANICZANIA STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI W PRODUKCJI PODSTAWOWEJ I PRZETWÓRSTWIE ZBÓŻ KONSUMPCYJNYCH

Poradnik dobrych praktyk zawiera praktyczne rady i rekomendacje do wykorzystania przez rolników wytwarzających żywność oraz przetwórców żywności w celu ograniczenia jej strat i marnotrawstwa. Poradnik ten skierowany jest do gospodarstw rolnych produkujących zboże na cele konsumpcyjne, jednostek skupujących i magazynujących surowiec, zakładów przetwórstwa zbożowego, hurtowni i placówek handlowych oraz innych jednostek biorących udział w obrocie zbożem konsumpcyjnym i produktami zbożowymi. Przewodnik jest skierowany także do instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną i wspierających rolników – producentów.

PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK OGRANICZANIA STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI W PRODUKCJI PIEKARSKO-CUKIERNICZEJ

Poradnik dobrych praktyk zawiera praktyczne rady i rekomendacje do wykorzystania przez producentów oraz przetwórców żywności w celu ograniczenia jej strat i marnotrawstwa. Poradnik ten skierowany jest do producentów i przetwórców sektora piekarsko-cukierniczego. Odbiorcy korzystając z poradnika mogą podejmować działania ukierunkowane na ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności w branży piekarsko-cukierniczej. Mogą na jego podstawie identyfikować źródła strat, przyczyny powstawania, zapoznać się z sposobami zapobiegania, mogą także rozbudowywać go i ulepszać o własne pomysły i rozwiązania.

PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK OGRANICZANIA STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI W PRODUKCJI PODSTAWOWEJ I PRZETWÓRSTWIE RYB

Poradnik dobrych praktyk ma cel edukacyjny, komunikacyjny, a przede wszystkim zawiera praktyczne rady i rekomendacje do wykorzystania przez producentów wytwarzających żywność oraz przetwórców żywności w celu ograniczenia jej strat i marnotrawstwa. Poradnik ten skierowany jest do gospodarstw hodujących ryby, jednostek skupujących i magazynujących surowiec, zakładów przetwórstwa rybnego, hurtowni i placówek handlowych oraz innych jednostek biorących udział w obrocie rybami i produktami przetwórstwa rybnego. Przewodnik kierujemy także do instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną i wspierających hodowców oraz przetwórców ryb.