Ustawienia

Pozycje wydane

POZYCJE WYDANE W 2022 R.

Klimat i Energia
Materiały szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych IOŚ‑PIB


Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr Igora Mitroczuka

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Pomysł powstania monografii albo materiałów szkoleniowych dla słuchaczy pojawił się wraz z konstatacją zespołu wykładowców studiów podyplomowych IOŚ-PIB „Klimat i Energia” – których miałem przyjemność zaprosić do współpracy nad przygotowaniem programu tych studiów – że w zasadzie nie dysponujemy podręcznikami obejmującymi cały zakres tematyczny naszych studiów. Wynika to przede wszystkim z bardzo szerokiego ujęcia tematów, które zawarliśmy w programie, w czasie przygotowań do uruchomienia pierwszej edycji tych studiów w IOŚ-PIB, w roku akademickim 2021/2022. Zabieg ten nie wynikał jednak ze skąpości naszej refleksji nad tym, co niezbędne, ale raczej z dość holistycznego podejścia do tak szerokiego tematu, jakim są zmiany klimatyczne, rynek energetyczny i ich aspekty ekonomiczne, widziane poprzez pryzmat nakazu wdrażania idei zrównoważonego rozwoju (ZR). Nasze dyskusje ze studentami – słuchaczami pierwszej edycji studiów podyplomowych, utwierdziły nas potem w przekonaniu, że takie szerokie podejście, choć oczywiście stanowiło wyzwanie i dla kadry i dla nich samych, pomogło grupie osób, zatrudnionych w różnych instytucjach zaangażowanych we wdrażanie instrumentów i polityk ZR w kraju, uchwycić wspólny mianownik dla tego arcyważnego i modnego ostatnio tematu.

POZYCJE WYDANE W 2021 R.

MONOGRAFIA
Prawne aspekty adaptacji do zmian klimatu z perspektywy UNFCCC i prawa krajowego
Wybrane zagadnienia


Redakcja naukowa:
Agnieszka Borek, Emil Wróblewski

Monografia powstała w ramach projektu realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie pn. „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem publikacji jest ustalenie, czy zagadnienie adaptacji do zmian klimatu jest na tyle rozwinięte w dyskursie publicznym, że organizacje międzynarodowe i władze krajowe gotowe są do podjęcia skutecznych prac legislacyjnych w tym obszarze. W ocenie Autorów percepcja adaptacji do zmian klimatu jest na tyle rozwinięta, że znajduje swoje odzwierciedlenie w przyjmowanej legislacji (prawie międzynarodowym i krajowym), co Autorzy starali się wykazać w niniejszym opracowaniu. Autorzy przyjęli tym samym dwa cele badawcze tj. ustalenie znaczenia i miejsca adaptacji w międzynarodowym prawie z zakresu ochrony klimatu (rozdziały I-III) oraz wpływu adaptacji do zmian klimatu na kształt legislacji krajowej regulującej zagadnienia przeciwdziałania powodziom (ze szczególnym uwzględnieniem powodzi błyskawicznych), gospodarowania wodami na terenach miejskich oraz ochrony obszarów nadmorskich przed negatywnymi skutkami zmian klimatu (rozdziały V-VII).

MONOGRAFIA
Adaptacja do zmian klimatu w unijnej i polskiej polityce klimatycznej oraz prawie klimatycznym. Wybrane zagadnienia

Redakcja naukowa:
Agnieszka Borek

Monografia powstała w ramach projektu realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie pn. „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozważania prowadzone w niniejszej monografii stanowią uzupełnienie wniosków płynących z badań zawartych w monografii „Prawne aspekty adaptacji do zmian klimatu z perspektywy UNFCCC i prawa krajowego. Wybrane zagadnienia”.
Przedmiotem badań Autorów niniejszego opracowania jest ustalenie, czy adaptacja do zmian klimatu była zawsze uwzględniana w polityce klimatycznej UE oraz jakie okoliczności wpłynęły na wyodrębnienie unijnej strategii adaptacyjnej, która obecnie jest źródłem nowych mechanizmów prawnych sprzyjających dostosowaniu do negatywnych skutków zmian klimatu.
Pozyskana w związku z przeprowadzonym przeglądem ewolucji unijnej polityki klimatycznej wiedza pozwoliła na dokonanie oceny wpływu tejże polityki na kształtowanie się krajowej strategii adaptacyjnej na szczeblu rządowym oraz na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.
Zaprezentowany podział obszarów badawczych (kontekst ewolucji unijnej polityki klimatycznej z uwzględnieniem adaptacji oraz analiza krajowych dokumentów strategicznych na szczeblu rządowym i lokalnym) wpłynął na strukturę pracy i układ poszczególnych rozdziałów. Perspektywa unijna zaprezentowana została w pierwszych dwóch rozdziałach, natomiast specyfika polskiej aktywności adaptacyjnej w sferze strategii i legislacji scharakteryzowana została w pozostałych częściach opracowania. Autorzy podkreślaj, że analiza wybranych obszarów polskiego prawa, przeprowadzona została z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień 15 października 2021 r.

MONOGRAFIA
Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym

Redakcja naukowa: Cezary Mik, Agnieszka Borek

Monografia powstała w ramach projektu realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie pn. „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Niniejsza publikacja stanowi wyraz wymiany poglądów środowiska prawniczego skupionego wokół problematyki prawnych aspektów zmian klimatu w wymiarze unijnym oraz polskim (wewnętrznym). Zaprezentowane w publikacji opracowania stanowią nawiązanie do konferencji z 20 stycznia 2021 r. pn. „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym” organizowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN) w związku z realizacją przez IOŚ-PIB projektu Klimada2.02. Autorzy poszczególnych artykułów podjęli się pogłębionej analizy problemów, których zarys przedstawiony został podczas konferencji. Część artykułów podejmuje tematykę, która nie została zaprezentowana podczas konferencji, jednak wpisuje się zakres merytoryczny konferencji i stanowi istotny wkład w publikację.

OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH
– ASPEKTY PRZYRODNICZE I UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE
Dokumentacja jezior regionów wodnych Noteci i Warty: Niedzięgiel, Chłop i Szarcz
MONOGRAFIA

Autorzy:
Agnieszka Pasztaleniec, Agnieszka Kolada, Sebastian Kutyła, Aleksandra Bielczyńska,
Bogumił Nowak, Agnieszka Hobot, Andrzej Dziura

Monografia powstała na podstawie wyników projektu pt. ”Opracowanie dokumentacji wraz z oszacowaniem kosztów ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych – jezior w regionie wodnym Warty”, realizowanego przez konsorcjum firm Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i Pectore-Eco Sp. z o. o. na zamówienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie umowy nr NZ/14/439/2017 z dnia 9 maja 2017 r. oraz aneksu z dnia 13 lutego 2018 r. i sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja naukowa
OGRANICZENIE STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI – WYZWANIEM NAJBLIŻSZYCH LAT

Publikacja zawiera streszczenia wystąpień zaprezentowanych przez prelegentów podczas konferencji naukowej „OGRANICZENIE STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI – WYZWANIEM NAJBLIŻSZYCH LAT”, zrealizowanej w ramach projektu PROM.

POZYCJE WYDANE W 2020 R.

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE A ZDROWIE – WYMIAR EDUKACYJNY

W publikacji poruszono wiele interesujących i bardzo różnorodnych tematów, którym wspólnym mianownikiem jest zdrowie. Publikacja została podzielona na cztery rozdziały ze względu na poruszany zakres tematyczny: Środowiskowe uwarunkowania zdrowotne, Społeczne uwarunkowania i ich wpływ na zdrowie, Uwarunkowania genetyczne a zdrowie oraz Środowisko. Przykładowe tematy omawianych w publikacji to: Czynniki środowiskowe w etiopatogenezie cukrzycy typu 1; Spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych a ryzyko zdrowotne; Genetycznie uwarunkowane choroby związane z niewrażliwości na ból; Sport a uzależnienia – alternatywne wybory.

STRATY I MARNOTRAWSTWO ŻYWNOŚCI W POLSCE. SKALA I PRZYCZYNY PROBLEMU

Monografia powstała na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach projektu „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM” finansowanego przez NCBiR. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z powstawaniem strat i marnotrawstwa żywności w Polsce na każdym etapie łańcucha rolno-żywnościowego. Aby lepiej poznać problem, należy zdefiniować pojęcia, opracować adekwatną metodykę badawczą oraz określić granice ogniw, dlatego też jest to tematem pierwszego rozdziału wprowadzającego czytelnika w problematykę.

PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK OGRANICZANIA STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI W PRODUKCJI PODSTAWOWEJ I PRZETWÓRSTWIE ZBÓŻ KONSUMPCYJNYCH

Poradnik dobrych praktyk zawiera praktyczne rady i rekomendacje do wykorzystania przez rolników wytwarzających żywność oraz przetwórców żywności w celu ograniczenia jej strat i marnotrawstwa. Poradnik ten skierowany jest do gospodarstw rolnych produkujących zboże na cele konsumpcyjne, jednostek skupujących i magazynujących surowiec, zakładów przetwórstwa zbożowego, hurtowni i placówek handlowych oraz innych jednostek biorących udział w obrocie zbożem konsumpcyjnym i produktami zbożowymi. Przewodnik jest skierowany także do instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną i wspierających rolników – producentów.

PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK OGRANICZANIA STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI W PRODUKCJI PIEKARSKO-CUKIERNICZEJ

Poradnik dobrych praktyk zawiera praktyczne rady i rekomendacje do wykorzystania przez producentów oraz przetwórców żywności w celu ograniczenia jej strat i marnotrawstwa. Poradnik ten skierowany jest do producentów i przetwórców sektora piekarsko-cukierniczego. Odbiorcy korzystając z poradnika mogą podejmować działania ukierunkowane na ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności w branży piekarsko-cukierniczej. Mogą na jego podstawie identyfikować źródła strat, przyczyny powstawania, zapoznać się z sposobami zapobiegania, mogą także rozbudowywać go i ulepszać o własne pomysły i rozwiązania.

PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK OGRANICZANIA STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI W PRODUKCJI PODSTAWOWEJ I PRZETWÓRSTWIE RYB

Poradnik dobrych praktyk ma cel edukacyjny, komunikacyjny, a przede wszystkim zawiera praktyczne rady i rekomendacje do wykorzystania przez producentów wytwarzających żywność oraz przetwórców żywności w celu ograniczenia jej strat i marnotrawstwa. Poradnik ten skierowany jest do gospodarstw hodujących ryby, jednostek skupujących i magazynujących surowiec, zakładów przetwórstwa rybnego, hurtowni i placówek handlowych oraz innych jednostek biorących udział w obrocie rybami i produktami przetwórstwa rybnego. Przewodnik kierujemy także do instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną i wspierających hodowców oraz przetwórców ryb.