Ustawienia

Pierwsza edycja programu stażowego „Klimat dla Przyszłości” – zakończona

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ewaluacyjnym Programu Stażowego „Klimat dla Przyszłości”, w którym przedstawiono m.in. realizację przedsięwzięcia, kompetencje nabyte w trakcie stażu oraz rekomendacje i wnioski.

Kompetencje nabyte w trakcie stażu
Ze względu na charakter działalności instytucji biorących udział w projekcie stażowym, zdobyty przez uczestników programu zakres umiejętności i kompetencji nie różnił się w znaczący sposób. Uczestnicy stażu nabyli wiele kompetencji o charakterze ogólnym i zawodowym. Poniżej przedstawiono zsyntetyzowaną listę kompetencji, nabytych przez uczestników stażu, opracowaną m.in. na podstawie wypełnionych ankiet oraz opinii Partnerów Programu:

Komunikacyjne/interpersonalne:

 • posługiwanie się technicznym językiem angielskim,
 • prezentowanie treści przed grupą odbiorców,
 • współpraca z innymi pracownikami,
 • przygotowywanie prezentacji jakościowych pod względem komunikacyjnym,
 • pisanie, poprawnych i jasnych dla odbiorcy, autorskich tekstów.

Administracyjne:

 • archiwizacja dokumentów,
 • rozpoznawanie obiegu dokumentów,
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji publicznych (finansowanie, projekty, raportowanie).

Projektowe/koncepcyjne:

 • przygotowywanie dokumentów projektowych,
 • prowadzenie projektu (w miarę możliwości samodzielne),
 • wiedza na temat sposobu opracowywania metodyki i procesów projektów wdrożeniowych,
 • wiedza na temat finansowych i administracyjnych procesów, towarzyszących zarządzaniu projektami,
 • tworzenie ram teoretycznych do hipotez badawczych,
 • kreatywne rozwiązywanie problemów,
 • efektywna organizacja czasu pracy.

Techniczne:

 • praca ze sprzętem laboratoryjnym,
 • umiejętność obserwacji laboratoryjnych,
 • przygotowywanie narzędzi do pracy terenowej,
 • aplikacja wiedzy teoretycznej w praktyce,
 • umiejętność znajdowania treści tematycznych,
 • analizowanie, selekcjonowanie i łączenie umiarkowanie złożonych informacji z różnych źródeł,
 • kompleksowe spojrzenie na problematykę zmian klimatu,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu tematyki związanej ze środowiskiem.

Instytucje, w których był realizowany staż właściwy (10 miesięcy) zgłosiły, że uczestnicy programu, nabywali wiele umiejętności praktycznych podczas realizacji zadań. Głównym zapotrzebowaniem ze strony instytucji było zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań oraz chęć poszerzania wiedzy.  Przed przyjściem do Partnerów Programu niezbędna dla nich była wiedza merytoryczna nabyta podczas studiów. Uczestnicy stażu bardzo szybko przyswajali nowe informacje i byli w stanie samodzielnie realizować powierzone im zadania, co spotykało się z dużym entuzjazmem partnerów. Z uzyskanych informacji wynika, że ok. 35% stażystów otrzymało propozycję zatrudnienia w miejscu odbywania stażu lub innych związanych z instytucją jednostkach.

RAPORT