Ustawienia

LIX BADANIA BIEGŁOŚCI Z ZAKRESU POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU

TERMIN

18-19 października 2023 r.

ORGANIZATOR

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Akustyki Środowiska
Dane kontaktowe organizatora:
ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa
tel.: 22 37 50 600 (centrala), e-mail: bh@ios.edu.pl

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU

Koordynator programów badania biegłości
mgr inż. Piotr Książka
bh@ios.edu.pl
Obserwatorzy: pracownicy Zakładu Akustyki Środowiska
Konsultanci techniczni/doradcy: Specjaliści z zakresu badań akustycznych i/lub analiz statystycznych

CEL I OGÓLNE ZASADY REALIZACJI BADAŃ BIEGŁOŚCI (PT) HAŁASU W ŚRODOWISKU W ROKU 2023

 • potwierdzenie biegłości i wykazanie kompetencji zespołów pomiarowych Laboratoriów wykonujących badania hałasu w środowisku ogólnym, wyrażonych dokładnością wykonywanych pomiarów w odniesieniu do rezultatów uzyskanych przez inne laboratoria oraz wymagań stawianych przez dokumenty normatywne (metodyki referencyjne, normy), a także potwierdzenie poprawności oszacowania niepewności wyników
 • umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności, wiedzy i działania stosowanej własnej aparatury pomiarowej w scenariuszach występujących na poligonach pomiarowych, z uwzględnieniem warunków meteorologicznych dla zróżnicowanej emisji i imisji poziomów dźwięku
 • przygotowanie uczestników badania do realizacji zadań wynikających z wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania, w szczególności w zakresie terenowych badań akustycznych i/lub do monitorowania ważności wyników prowadzonych badań,
 • praktyka w zakresie techniki pomiaru, rejestracji sygnałów akustycznych oraz prowadzenia zapisów technicznych w badaniach terenowych umożliwiających odtworzenia warunków wpływających na wyniki i ich niepewność

ZAKRES BADAŃ/PROGRAMY BADAŃ BIEGŁOŚCI

 • Program ZAŚ-1: Pomiary na poligonie hałasu instalacyjnego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Załącznik nr 7 Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego (Dz. U. z 2021 r.
  poz. 1710 z późn. zm.).
 • Program ZAŚ-2: Pomiary poziomu mocy akustycznej urządzenia – zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk,
 • Program ZAŚ-3: Pomiary na poligonie hałasu komunikacyjnego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824).

UCZESTNICY BADAŃ BIEGŁOŚCI


Organizowane badania biegłości mają charakter otwarty. Uczestnikiem poszczególnych programów PT może być każde laboratorium badawcze (akredytowane lub zmierzające do akredytacji), które wykonuje pomiary hałasu w środowisku zgodnie z metodami znormalizowanymi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W badaniach biegłości mogą uczestniczyć Laboratoria, które prześlą maksymalnie na 10 dni przed ich rozpoczęciem wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa (Załącznik nr 1 do Programu LIX badań biegłości) wraz z Listą Obecności (Załącznik nr 2 do Programu LIX badań biegłości) podpisaną indywidualnie przez każdego wykonawcę pomiarów. Kartę Zgłoszenia wraz z Listą Obecności należy przesłać pocztą elektroniczną (skan) na adres: bh@ios.edu.pl, lub pisemnie na adres podany w punkcie 1. Przystąpienie do uczestnictwa w porównaniach poprzez wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków organizacji badań biegłości oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zostanie wysłane przez organizatora na podany w karcie zgłoszenia adres mailowy, na około 5 dni przed planowanym terminem badań.

Minimalna wymagana liczba uczestników niezbędna do przeprowadzenia poszczególnych programów PT – 8 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników organizator zastrzega sobie możliwość odwołania badań.

W związku z tym, że przebieg poszczególnych sesji pomiarowych w decydującym stopniu zależy od warunków pogodowych, bardzo prosimy o liczenie się z ewentualnością korekty terminu wykonywania badań. W szczególności prosimy zarezerwować hotel z możliwością nieodpłatnego odwołania lub przesunięcia rezerwacji. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych realizacja badań biegłości może zostać przeniesiona do pomieszczeń IOŚ-PIB, gdzie zostaną zaaranżowane poligony badawcze.
Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestnictwa w badaniach biegłości przez administratora, którym jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034, NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa (dla badań otwartych koszty nie obejmują noclegów oraz wyżywienia) jednego laboratorium1:

 • Udział w jednym programie – 800 zł netto
 • Udział w dwóch programach – 1100 zł netto
 • Udział w trzech programach – 1400 zł netto

W przypadku udziału dwóch laboratoriów (zespołów pomiarowych) z jednego przedsiębiorstwa koszt udziału w jednym programie wynosi łącznie 1400 zł netto, w dwóch programach 1900 zł netto, a w trzech programach 2400 zł netto.
Dla większej grupy uczestników cena ustalana jest indywidualnie.
Należność za badania biegłości należy przekazać przed ich rozpoczęciem na konto IOŚ – PIB numer: 04 1240 6247 1111 0000 4979 9334 prowadzone przez Bank Pekao S.A.

PROGRAM LIX BADANIA BIEGŁOŚCI
KARTA UCZESTNICTWA