Ustawienia

Raport „Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi”

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. ANALIZA KOSZTÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Podstawa opracowania

Podstawą wykonania ekspertyzy jest umowa nr 544/2019/Wn50/NE-OZ/D o dofinansowanie w formie dotacji na wykonanie pakietu opracowań, ekspertyz i wytycznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce z dnia 21.10.2019 r. oraz aneks nr 1/654 z dnia 31.12.2019 r. zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie. Pakiet opracowań pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce” obejmuje m.in. „Analizę kosztów gospodarki odpadami komunalnymi”, będącą przedmiotem niniejszego opracowania.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zebranie danych dotyczących kosztów gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzenie analizy trendów wraz ze wskazaniem głównych przyczyn wzrostu opłat za gospodarowanie tymi odpadami.

Zakres opracowania obejmuje:

  • zebranie danych o czynnikach mających wpływ na koszty gospodarki odpadami komunalnymi,
  • analizę wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • analizę kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w RIPOK (IK),
  • zestawienie kosztów funkcjonowania systemów gospodarki odpadami komunalnymi,
  • analizę przyczyn wzrostu cen,
  • raport stanu aktualnego,
  • rekomendacje.

Autorzy opracowania

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
dr inż. Emilia den Boer
dr inż. Jolanta Kamińska-Borak
dr inż. Ryszard Szpadt
mgr Andrzej Krzyśków
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. ndzw. PŁ.