Ustawienia

Wykonanie wytycznych dla administracji i innych interesariuszy z zakresu śladu węglowego oraz dobrych praktyk do stosowania LCA w prawie zamówień publicznych w tzw. zielonych zamówieniach publicznych

CEL
PROJEKTU

Przybliżenie tematyki analizy cyklu istnienia i śladu węglowego w powiązaniu z zamówieniami publicznymi, przedstawicielom administracji publicznej zarówno centralnej jak i samorządowej, a także wszystkim zainteresowanym stronom, które biorą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

GRUPA
DOCELOWA

Przedstawiciele administracji publicznej zarówno centralnej jak i samorządowej (JST), a także wszystkie zainteresowane strony, które biorą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAKRES
PROJEKTU

Ocena cyklu istnienia LCA (Life Cycle Assessment) ma na celu ilościowe określenie potencjalnego oddziaływania na środowisko danego wyrobu z uwzględnieniem wszystkich etapów jego umownego cyklu istnienia, obejmujących: pozyskanie surowców, wytwarzanie, eksploatację i zagospodarowanie po zużyciu. Dla każdego z tych etapów dokonuje się bilansu zużycia energii i materiałów, a także emisji zanieczyszczeń i generowanych odpadów, a następnie przypisuje się im określone zagrożenia dla środowiska. W ten sposób LCA umożliwia porównanie aspektów środowiskowych różnych wyrobów spełniających podobne funkcje i wybór tego, który charakteryzuje się najmniejszym wpływem na środowisko w ujęciu kompleksowym, a nie wyłącznie podczas użytkowania. W  pierwszej części pracy, opracowane zostały wytyczne w zakresie zastosowania oceny cyklu istnienia (LCA) do porównania wpływu na środowisko pojazdów nabywanych w ramach zamówień publicznych – pojazdy samochodowe o różnych właściwościach użytkowych, przede wszystkim o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, m.in. rodzajach układów napędowych i paliwach. Ważnym elementem pracy jest przykład zastosowania oceny cyklu istnienia i śladu węglowego w transporcie drogowym, w którym przedstawiono wyniki analizy potencjalnego oddziaływania na środowisko samochodu elektrycznego oraz samochodów z silnikami spalinowymi, użytkowanych w Polsce. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż w Polsce elektromobilność jest ważnym elementem Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej w lutym 2017 roku. Jednym z głównych zadań zapisanych w tym dokumencie jest sukcesywne zwiększanie udziału pojazdów o napędzie elektrycznym w transporcie drogowym. Wyniki przeprowadzonej analizy uzasadniają promowanie elektromobilności w Polsce przy jednoczesnym podejmowaniu działań zmierzających do zwiększania udziału energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. W drugiej części opracowania, wykonano analizę inwestycji budowlanej pod kątem możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania tego typu inwestycji na środowisko. Zidentyfikowano elementy budynku oraz infrastruktury towarzyszącej, które w zależności od zastosowanego rozwiązania technicznego/materiału budowlanego/instalacji mogą wywierać istotny wpływ na stan środowiska naturalnego, a także przedstawiono rozwiązania umożliwiające ograniczenie negatywnego oddziaływania ww. elementów na środowisko. Warto zaznaczy, iż praca ma charakter otwarty i stanowi elementy wyjściowy do opracowania w przyszłości narzędzia wspierającego proces decyzyjny w ramach zamówień publicznych. W dobie szybko postępujących niekorzystnych zmian stanu środowiska naturalnego i wynikających z nich konsekwencji i zagrożeń takich jak zmiany klimatu, wpływ na zdrowie ludzkie, ale też rosnące koszty walki ze skutkami degradacji środowiska coraz bardziej na znaczeniu zyskują wszelkie instrumenty, które mogą pomóc nie tylko ograniczyć negatywne oddziaływanie człowieka na przyrodę, ale też walczyć z jego skutkami. Jednym z takich instrumentów są zamówienia publiczne.


FINANSOWANIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w  ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

PARTNERZY
PROJEKTU

nie dotyczy

CZAS
REALIZACJI

31.07 – 31.12.2019