PROM – Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z konsorcjum, w skład którego wchodzi Federacja Polskich Banków Żywności (lider), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM). Projekt powstał w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Globalny kierunek działań w tym obszarze wyznacza cel 12.3 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, nakazujący do roku 2030 zmniejszenie o połowę ilości marnowanej żywności w sprzedaży detalicznej i konsumpcji praz w procesie produkcji i dystrybucji.

Celem projektu jest wsparcie instytucji publicznych poprzez dostarczenie wiarygodnych danych, utworzenie systemu monitoringu, który pozwoli trafnie ocenić skalę zjawiska oraz proponować adekwatne rozwiązania, w tym także regulacje prawne. Wynikiem projektu będą m.in. działania wdrożeniowe w formie rozwiązań informatycznych oraz procedur przyczyniających się do ograniczenia marnotrawstwa żywności. Wszystkie te działania można określić mianem: Efektywnego Programu Racjonalizacji Strat i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności.

Instytut w projekcie realizuje dwa zadania – nr 1 i nr 6.

Celem zadania nr 1 pt. „Oszacowanie strat i marnotrawstwa żywności oraz opracowanie systemu ich monitorowania„, jest:

 • opracowanie metodyk oraz narzędzi badawczych pomiaru strat i marnotrawstwa w siedmiu sektorach łańcucha rolno-żywnościowego: produkcji mięsa (drobiowego, wieprzowego, wołowego), mleka, ryb, zbóż, warzyw i owoców, wyrobów piekarsko-cukierniczych, nasion oleistych rzepaku i rzepiku – z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych;
 • oszacowanie poziomu strat i marnotrawstwa żywności na etapie produkcji pierwotnej (rolnictwo) oraz przetwórstwa i logistyki (transportu i dystrybucji) ;
 • publikacja artykułów naukowych, opracowań monograficznych i poradnika dobrych praktyk w zakresie szacowania strat i marnotrawstwa żywności, identyfikacji ich przyczyn oraz zapobiegania i przeciwdziałania im.

Wyniki zadania posłużą do opracowania adekwatnego modelu monitorowania strat i marnotrawstwa żywności na poszczególnych etapach łańcucha rolno-żywnościowego oraz stworzenia systemu pozyskiwania i raportowania danych w tym zakresie na potrzeby statystyki publicznej, administracji rządowej (resort rolnictwa i środowiska) i Komisji Europejskiej (Eurostat). Rezultaty projektu przydatne będą także dla podmiotów zaangażowanych w tworzenie systemu monitorowania marnotrawstwa żywności w Polsce – instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Zostaną one wykorzystanie w tworzeniu strategii ograniczania strat i marnotrawstwa żywności w Polsce i w opracowaniu rozwiązań prawnych temu służących.

Zadanie nr 6 pt. „Nie marnuj jedzenia” ma na celu przekonanie opinii publicznej, naukowców i decydentów do proponowanych rozwiązań przyczyniających się do ograniczania skali marnotrawstwa żywności. Grupa docelowa to osoby mieszkające w miastach, wiek 30+, średnie i wyższe dochody, wyższe wykształcenie (2 mln ludzi). Zadanie nr 6 zostanie zrealizowane przez:

 • Zorganizowanie spotkań prasowych mających na celu upowszechnienie w świadomości publicznej wyników badania dotyczącego skali marnotrawstwa żywności oraz budowanie kapitału społecznego do zmian.
 • Stałą obsługę public relations oraz aktywność w social mediach kampanii.
 • Opracowanie koncepcji kampanii reklamowej: przygotowanie hasła reklamowego kampanii, projektu szaty graficznej.
 • Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej.
 • Opracowanie strony internetowej poświęconej realizowanemu projektowi i publikacji rozwiązań zaproponowanych w projekcie. Zakup powierzchni reklamowych w prasie, Internecie.
 • Zorganizowanie konferencji naukowej poświęconej popularyzacji wyników badań zrealizowanych w fazie A oraz zorganizowanie seminariów naukowych poświęconych omówieniu wyników badań zrealizowanych w fazie A.

Mierzalnymi efektami kampanii będzie zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu marnowania żywności (przed i po kampanii) oraz realizacja badania CATI (przed i po kampanii).

Projekt w liczbach:

 • Czas trwania: 09.2018-08.2021
 • 8 zadań do realizacji
 • 5 konsorcjantów, główni interesariusze MŚ, MRiRW, GUS, Komisja Europejska, Eurostat
 • Budżet projektu 7 482 447,00 zł (100% dofinansowane z NCBiR)
 • Leader projektu: FPBŻ

Więcej o projekcie na stronie https://projektprom.pl/

Drukuj