Ustawienia

Projekt PROM

CEL
PROJEKTU

Projekt pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji
strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (w skrócie PROM) to pierwszy tego typu projekt badawczy
w Polsce, którego celem jest zbadanie, ile żywności marnuje się w Polsce w całym łańcuchu produkcji – tzw. „od
pola do stołu”. Jego wyniki dostarczą informacji, w jaki sposób można przeciwdziałać marnowaniu żywności.

GRUPA
DOCELOWA

Ogół społeczeństwa, instytucje publiczne, biznes

ZAKRES
PROJEKTU

Osiągnięcie celu projektu umożliwia realizacja następujących działań określanych mianem: efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności (PROM):

  • Dostarczenie wiarygodnych danych pozwalających na rzetelną ocenę zjawiska i zaproponowanie „szytych na miarę” rozwiązań większego zaangażowania równych interesariuszy
  • Opracowanie niezbędnej metodologii potrzebnej do zbierania danych i utworzenia założeń systemu monitoringu, dzięki któremu będą generowane wskaźniki potrzebne do raportowania danych na potrzeby instytucji krajowych i międzynarodowych
  • Przypisanie odpowiedzialności poszczególnym instytucjom publicznym w realizacji polityki publicznej dotyczącej ograniczania marnotrawstwa żywności
  • Przeprowadzenie kampanii społecznej promującej praktyczne podejście obywateli do przeciwdziałania marnowaniu żywności
  • Wdrożenie rozwiązań informatycznych oraz procedur przyczyniających się do zwiększenia partycypacji społecznej branży spożywczej i lokalnych społeczności


FINANSOWANIE

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG

PARTNERZY
PROJEKTU

Lider projektu: Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ)
Partnerzy: Instytut Ochrony Środowiska – PIB (IOŚ-PIB), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego (KOWR) oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (PTTŻ)

CZAS
REALIZACJI

1.09.2018 – 31.08.2021