Ustawienia

Matematyczne modelowanie jakości powietrza w Polsce, powierzone IOŚ-PIB na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 13.04.2018 r.

CEL
PROJEKTU

Celem zadania ustawowego powierzonego IOŚ-PIB zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (art. 88 ust. 6) jest wsparcie administracji publicznej w zakresie zarządzania jakością powietrza poprzez dostarczenie jednorodnej i spójnej w skali kraju informacji o rozkładzie przestrzennym zanieczyszczeń powietrza, a także o wpływie emisji z różnych kategorii źródeł na poziom stężeń zanieczyszczeń nad obszarem Polski.

GRUPA
DOCELOWA

  • Główne zadania IOŚ-PIB obejmujące matematyczne modelowanie transportu i przemian substancji w powietrzu wymienione są w art. 88 ust. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska:
  • Wykonanie oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref (Art. 89, Dz.U. 2019 poz. 1396);
  • Określanie ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów docelowych lub dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych oraz celów długoterminowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń z terytorium innego państwa (Art. 92a, ust. 1, Dz.U. 2019 poz. 1396 );
  • Określanie ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu albo informacji o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji (Art. 93, ust. 1, Dz.U. 2019 poz. 1396);
  • Wyznaczania reprezentatywności stanowisk pomiarowych (Art. 90, ust. 3, Dz.U. 2019 poz. 1396);
  • Prognozowanie stężeń substancji w powietrzu na potrzeby opracowania krajowego programu ochrony powietrza (Art. 91c, Dz.U. 2019 poz. 1396).

Szczegółowy harmonogram i zakresy poszczególnych zadań ustawowych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska i Klimatu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2020 poz. 2221).

FINANSOWANIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CZAS
REALIZACJI

01.01.2019-30.11.2023