Ustawienia

44MPA

CEL
PROJEKTU

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

GRUPA
DOCELOWA

Miasta i ich mieszkańcy
Władze i administracja lokalna

ZAKRES
PROJEKTU

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie, a także w Warszawie (w ramach projektu Adaptcity) przyczyni się do objęcia ochroną przed skutkami zmian klimatu ok. 30% ludności Polski. Realizacja projektu uruchomi podobne działania na poziomie lokalnym w mniejszych miastach i gminach.
Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA) powstaną we współpracy władz, mieszkańców i ekspertów. MPA uwzględnią lokalne uwarunkowania i problemy miast, z których każde ma inną specyfikę i strukturę, różnią się także pod względem zagrożeń i trudności, z którymi się mierzą.

Adaptacja do zmian klimatu to nowy wątek w polityce rozwojowej państw i miast, który – ze względu na skalę problemu nie może być pomijany. Wdrożenie MPA poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miast i zwiększy ochronę przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu. Dodatkowo MPA będą uwzględniały długofalowe planowanie i zróżnicowane potrzeby interesariuszy i społeczności lokalnych. Projekt jest realizacją wskazań strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu w Polsce (SPA 2020*). Jednym z zamierzeń Ministerstwa Środowiska w ramach projektu jest edukacja i podniesienie świadomości na poziomie lokalnym – zarówno wśród urzędników, jak i społeczności miejskich.

FINANSOWANIE

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.  Wartość projektu: 29 950 000 zł

PARTNERZY
PROJEKTU

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
44 miasta Polski: http://44mpa.pl/partnerzy-projektu/

Wykonawca: IOŚ-PIB, IMGW – PIB, IETU, Arcadis

CZAS
REALIZACJI

Termin rozpoczęcia projektu: 12 stycznia 2017
Termin zakończenia projektu: 12 stycznia 2019

STRONA WWW