Ustawienia

Wykonanie bazy danych urządzeń grzewczych w ramach wsparcia programu Czyste Powietrze

CEL
PROJEKTU

Wsparcie działań Ministra właściwego ds. klimatu i środowiska w obszarze ochrony powietrza, poprzez wzmocnienie efektu ekologicznego, który wynika z założeń i realizacji: programów priorytetowych (Czyste Powietrze) oraz promowania energii ze źródeł odnawialnych.

GRUPA
DOCELOWA

Producenci urządzeń grzewczych i materiałów izolacyjnych oraz  stolarki okiennej i drzwiowej, beneficjenci programu Czyste Powietrze, NFOŚiGW, WFOŚiGW.

ZAKRES
PROJEKTU

W ramach realizacji przedsięwzięcia powstała baza urządzeń grzewczych i materiałów, na które uzyskać można wsparcie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza jest ogólnodostępna i stanowi narzędzie wspierające realizację programu. Listy zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), dostępna jest pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl, gdzie znajdują się: urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe oraz urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła), ale także urządzenia do ogrzewania elektrycznego. Ponadto na liście znalazły się zakładki dot.: materiałów izolacyjnych, stolarki okiennej, drzwi zewnętrzne i garażowe. IOŚ-PIB, w ramach realizacji projektu, świadczy również usługę obsługi infolinii, poprzez wykorzystanie potencjału zbudowanej infrastruktury własnej oraz kadr, którymi Instytut dysponuje. Infolinia została uruchomiona pod numerem 22 340 40 80 – beneficjenci programu mogą uzyskać informację nt. Programu priorytetowego Czyste Powietrze.


FINANSOWANIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w  ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

PARTNERZY
PROJEKTU

nie dotyczy

CZAS
REALIZACJI

07.2019 – 12.2029