Ustawienia

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

CEL
PROJEKTU

Celem projektu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej i rozwijanie wśród Głównym celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowanie do realnych potrzeb pracodawców sektora. W tym celu założono powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, która będzie dostarczać wiarygodnych informacji o obecnych i przyszłych potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze. Umożliwi to lepsze dostosowanie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych i szkół zawodowych oraz uczestników kursów i szkoleń do faktycznych potrzeb sektora.

GRUPA
DOCELOWA

 • Przedsiębiorstwa działające w sektorze gospodarki odpadami,
 • Organizacje branżowe sektora gospodarki odpadami,
 • Instytucje edukacji formalnej i pozaformalnej prowadzące kształcenie i szkolenia zawodowe na potrzeby sektora,
 • Związki zawodowe zrzeszające pracowników sektora,
 • Instytucje pełniące rolę regulatora lub nadzoru dla sektora,
 • Rady Rynku Pracy,
 • Inne podmioty ważne z punktu widzenia działalności Rady,
 • Przedstawiciele ministra właściwego dla sektora gospodarki odpadami.

ZAKRES
PROJEKTU

 • Powołanie i funkcjonowanie Rady Sektorowej,
 • Inicjowanie i realizacja stałej współpracy w zakresie zapotrzebowania na kompetencje oraz bieżącego dokształcania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami,
 • Identyfikacja obszarów badawczych, badania i monitorowanie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze,
 • Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji,
 • Opracowanie rekomendacji zapotrzebowania oraz zmian i rozwiązań w obszarze edukacji dla sektora,
 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla instytucji edukacyjnych, rynku pracy i partnerów społecznych w zakresie potrzeb edukacyjnych sektora.


FINANSOWANIE

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR01/18
z dnia 11.09.2019 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Nadzór nad prawidłowością realizacji projektu sprawuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARTNERZY
PROJEKTU

Krajowa Izba Gospodarcza – Lider
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – Partner

CZAS
REALIZACJI

wrzesień 2019 – listopad 2022