Ustawienia

Preludium 14

logo Narodowego Centrum Nauki

CEL
PROJEKTU

Nadrzędnym celem projektu jest określenie ekotoksyczności, w stosunku do organizmów żywych, odpadowych tworzyw sztucznych, które mogą pełnić rolę nośnika zanieczyszczeń zarówno organicznych jak i nieorganicznych w środowisku wodnym. Poznanie siły oddziaływań zanieczyszczeń nieorganicznych oraz organicznych z odpadowymi tworzywami sztucznymi i zakresu tych interakcji pozwoli nie tyko na poznanie mechanizmów i czynników wpływających na ten proces, ale umożliwi ponadto oszacowanie ryzyka związanego z przemieszczaniem się tego typu zanieczyszczeń dla organizmów wodnych i człowieka.

GRUPA
DOCELOWA

Wyniki projektu mogą być kierowane zarówno dla użytkowników tworzyw sztucznych, jak i dla producentów w różnych gałęziach przemysłu, w których wykorzystuje się plastiki.

ZAKRES
PROJEKTU

W ramach projektu przetestowane zostaną tworzywa sztuczne o różnej strukturze, które według danych literaturowych trafiają w największej ilości do środowiska wodnego tj. polipropylen (PP) oraz polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), które charakteryzują się budową krystaliczną oraz poli(chlorek winylu) (PVC) o budowie amorficznej. TS poddane zostaną starzeniu w warunkach symulujących procesy zachodzące w środowisku naturalnym. Następnie przeprowadzone zostaną badania adsorpcji wybranych związków z grupy WWA oraz metali ciężkich. Oprócz bezpośrednich badań sorpcyjnych, w celu poznania mechanizmów wiązania zanieczyszczeń przez TS o różnym stopniu zaawansowania procesu starzenia, przeprowadzone zostaną badania powierzchni tworzyw sztucznych celem uzyskania kompletnych informacji na temat mechanizmu wiązania zanieczyszczeń przez wybrane materiały (SEM/TEM, FTIR). W ramach ostatniego etapu planuje się ocenę ryzyka w oparciu o testy ekotoksykologiczne przy wykorzystaniu bezkręgowców Daphnia magna, bakterii Aliivibrio fisheri (Microtox®) oraz alg Pseudokirchneriella subcapitata. Ponadto, na tym etapie badań zostanie wykorzystany test YES/YAS oraz MARA. Dodatkowo, w celu określenia potencjalnego transferu zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych do organizmów, przeprowadzone zostaną badania kinetyki desorpcji zanieczyszczeń z powierzchni TS przy zastosowaniu płynu symulującego sok żołądkowy i oznaczeniu w nim zanieczyszczeń.

FINANSOWANIE

Narodowe Centrum Nauki

PARTNERZY
PROJEKTU

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

CZAS
REALIZACJI

05.10.2018 – 04.10.2021