Ustawienia

CWPharma 2

CEL
PROJEKTU

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami wodnymi w celu zmniejszenia zrzutów substancji niebezpiecznych do Morza Bałtyckiego i wód regionalnych w oparciu o ulepszone działanie podmiotów publicznych i prywatnych zajmujących się kwestiami jakości wody. Projekt CWPharma2 ma na celu wdrożenie wytycznych i zaleceń wypracowanych w projekcie głównym CWPharma, poprzez działania aplikacyjne i promocyjne pakietu roboczego „Wytyczne dla zaawansowanych procesów usuwania API”, który zawiera podsumowanie istotnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania lub obsługi oczyszczalni ścieków z etapem usuwania API. Ponadto, podejmie się uzupełnienia luk w świadomości społecznej na temat APIs w środowisku i właściwej utylizacji niewykorzystanych/ przeterminiowanych leków.

GRUPA
DOCELOWA

CWPharma2 odpowie na potrzeby grup docelowych, takich jak:

  • Operatorzy oczyszczalni ścieków: zmniejszenie emisji APIs z oczyszczalni ścieków do środowiska wodnego, stosując najbardziej efektywne i opłacalne zaawansowane opcje oczyszczania ścieków
  • Gminy i organy ustawodawcze: wytyczne dotyczące wydawania pozwoleń i nadzorowania zaawansowanych opcji oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ścieków, 3) Decydenci oraz organy wydające zezwolenia i organy nadzorcze: informacje o możliwościach technicznych i ekonomicznych środków redukcji API

ZAKRES
PROJEKTU

Aktywne składniki farmaceutyczne (APIs, z ang. active pharmaceutical ingredients) stosowane w sposób kontrolowany oraz uzasadniony mają niezaprzeczalnie korzystny wpływ na zdrowie zarówno ludzi jak i zwierząt, jednakże powszechność ich stosowania, a tym samym niepożądane uwalnianie do środowiska oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne stają się problemem na skalę globalną. Ramowa dyrektywa wodna UE(WFD) (2000/60/Y) traktuje zanieczyszczenie wód pozostałościami APIs za nowy, a jednocześnie palący problem środowiskowy. Warto podkreślić, że pozostałości np. hormonów, środków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, a także antybiotyków zidentyfikowano w wodach, osadach dennych, a także w tkankach ryb zamieszkujących wody Morza Bałtyckiego, przy czym ich losy w środowisku i zagrożenie dla organizmów roślinnych i zwierzęcych są nadal słabo poznane. Projekt CWPharma2, stanowi rozszerzenie głównego projektu CWPharma i ma na celu dostarczenie informacji na temat sposobów ograniczania emisji aktywnych składników farmaceutycznych w regionie Morza Bałtyckiego. CWPharma2 zrzesza 9 partnerów i 4 stowarzyszone organizacje z 6 krajów nadbałtyckich. Projekt bazuje na wynikach projektu głównego CWPharma, w ramach którego dokonano oceny występowania i szlaku substancji czynnych w cyklu wodnym oraz zaproponowano szereg zaleceń i rekomendacji dla środków technicznych i nietechnicznych w celu zmniejszenia ilości substancji czynnych emitowanych do Morza Bałtyckiego. Projekt CWPharma2 koncentruje się na praktycznej implementacji pakietu roboczego, który miał na celu opracowanie wytycznych dla zaawansowanych procesów usuwania APIs, zawierającego podsumowanie istotnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania lub eksploatacji oczyszczalni ścieków z etapem oczyszczania pod kątem APIs. W ramach projektu CWPharma2 odbiorcy wytycznych, między innymi operatorzy oczyszczalni ścieków lub organy rządzące, otrzymają wsparcie w stosowaniu różnych aspektów zawartych w wytycznych: kontrole sprawności oczyszczalni ścieków (n> 10) w celu zidentyfikowania potencjalnych barier dla opcji trzeciego stopnia oczyszczania ścieków (np. drogi usuwania osadu, wysokie poziomy bromków), studia wykonalności (n = 3) w celu oceny doboru parametrów odpowiednich dla etapu eliminacji API, środki optymalizacji, takie jak strategie redukcji bromianów, a także prowadzenie testów pilotażowych w celu zoptymalizowania procesu ozonowania ścieków.


FINANSOWANIE

Interreg Baltic Sea Region Programme
Ministerstwo Edukacji i Nauki

PARTNERZY
PROJEKTU

Aarhus Uniersitet  (AU)
Berlin Center of Competence for Water (KWB)
German Environment Agency (UBA)
Kalundborg Utility (Kalfor)
Latvian Institute of Aquatic Ecology, Agency of Daugavpils University (LIAE)
Estonian waterworks association (EVEL)
Institute of Environmental Protection ‐ National Research Institute (IOŚ-PIB)
Hillerød Utility (HFORS)
Helsinki Region Environmental services Authority (HSY)

CZAS
REALIZACJI

01.10.2020 – 31.03.2022