Ustawienia

LIFE VIIEW 2050

CEL
PROJEKTU

Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania EU ETS, jego wpływu i interakcji z innymi instrumentami polityki klimatycznej UE, innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego ewentualnego dalszego rozwoju z myślą o neutralnej klimatycznie gospodarce UE do 2050 r. Ważnym celem jest także wspieranie i promowanie funkcjonowania EU ETS oraz innych polityk wpływających na kształtowanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także rozpowszechnianie doświadczeń UE w tym zakresie w celu doskonalenia polityki klimatyczno-energetycznej na szczeblu wspólnotowym i międzynarodowym.

GRUPA
DOCELOWA

Projekt skierowany jest do Komisji Europejskiej, administracji rządowej państw członkowskich oraz polskiej administracji centralnej, które są odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie polityk klimatyczno-energetycznych – głównie systemu EU ETS. Są to m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury. Będziemy również współpracować z ekspertami technicznymi z tych resortów. Jeśli chodzi o poziom UE, będziemy współpracować z przedstawicielami DG Clima. Poza UE grupą docelową będą gospodarki/państwa, które zajmują się lub są zainteresowane rozwojem systemów ETS.

ZAKRES
PROJEKTU

W trakcie projektu zostanie opracowanych szereg analiz ujętych w trzech roboczych pakietach badawczych (WP) skupiających się na ocenie funkcjonowania EU ETS z uwzględnieniem jego synergii i interakcji z:

  • WP1: innymi instrumentami polityki klimatyczno-energetycznej stymulującymi wdrażanie technologii niskoemisyjnych i środki, takie jak OZE i EE
  • WP2: sektorami gospodarki spoza EU ETS w UE
  • WP3: innymi systemami handlu uprawnieniami i mechanizmami rynku emisji.

Działania w ramach projektu:

  • Rozbudowanie i zastosowanie modeli sektorowych oraz makroekonomicznych opracowanych w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL, w kierunku włączenia do nich obecnych i przyszłych instrumentów oraz mechanizmów, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie EU ETS w przyszłości.
  • Opracowanie oraz upowszechnienie wysokiej jakości informacji i danychw zakresie trzech głównych pakietów roboczych, wypracowanych dzięki wykorzystaniu zaawansowanego modelowania (CGE, modele energetyczne i transportowe) oraz wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów CAKE.
  • Dostarczenie kompletnej, wysokiej jakości, przystępnie przedstawionej informacji i danych w zakresie trzech głównych pakietów roboczych: Komisji Europejskiej, europejskiej i międzynarodowej administracji publicznej, decydentom, organizacjom pozarządowym, podmiotom prywatnym i społeczeństwu.
  • Budowanie szerszych i silniejszych międzynarodowych sieci ekspertów w celu wymiany oraz rozpowszechniania wysokiej jakości informacji i danych w zakresie oceny EU ETS, a także tworzenia międzynarodowego wsparcia politycznego dla EU ETS i innych mechanizmów wyceny emisji gazów cieplarnianych.
  • Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez szerokie rozpowszechnianie wysokiej jakości informacji i danych, co prowadzi do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących EU ETS, ewolucji systemu, a także promowanie innych polityk cenowych i rynków uprawnień do emisji.  

FINANSOWANIE

Unia Europejska
NFOŚiGW
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

PARTNERZY
PROJEKTU

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

CZAS
REALIZACJI

2021-2023

STRONA WWW

www.climatecake.pl
Twitter pod adresem @climate_cake