Ustawienia

LIFE-REMY (Reducing Emission Modelling Uncertainty)

LIFE20 PRE/IT/000004

CEL
PROJEKTU

LIFE-REMY. Redukcja niepewności danych emisyjnych używanych na potrzeby modelowania jakości powietrza

Celem projektu, w którym swój udział ma Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu IOŚ-PIB, jest stworzenie aktualnych, kompleksowych i spójnych wytycznych, które pomogą instytucjom zajmującym się modelowaniem jakości powietrza zredukować źródła niepewności wyników, a tym samym przyczynią się do zwiększenia poziomu ocen jakości powietrza, programów ochrony powietrza oraz bardziej precyzyjnej identyfikacji źródeł zanieczyszczeń w ramach działań związanych z Dyrektywą w sprawie jakości powietrza.
W ramach projektu zostaną wykonane symulacje modelowe w skali regionalnej i miejskiej dla trzech wybranych obszarów Europy, które będą miały na celu redukcję najbardziej istotnych źródeł niepewności związanych z danymi emisyjnymi.
W tym celu zostaną sporządzone wytyczne dotyczące sposobu integracji danych o emisjach w różnych skalach za pomocą narzędzia dostępnego online. Ponadto zostaną poddane analizie sposoby szacowania emisji z najbardziej niepewnych źródeł: emisja wtórna z dróg, spalanie paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym oraz w „pizzeriach” (domena Włoch), spalanie odpadów.
Zaproponowane wytyczne zostaną sprawdzone poprzez wielkoskalowe modelowanie emisji i procesów formowania zanieczyszczeń zarówno pierwotnych jak i wtórnych na obszarach miejskich jaki podmiejskich.
Zostaną wykorzystane zarówno modele chemii atmosfery jak i modele lokalne.

GRUPA
DOCELOWA

  • Projekt LIFE-REMY jest adresowany do  szerokiego grona europejskich ekspertów zajmujących się modelowaniem jakości powietrza oraz jednostek administracyjnych wspierających zarządzanie jakością powietrza.

ZAKRES
PROJEKTU

W ramach projektu zostaną wykonane symulacje modelowe w skali regionalnej i miejskiej dla trzech wybranych obszarów Europy, które będą miały na celu redukcję najbardziej istotnych źródeł niepewności związanych z danymi emisyjnymi. W tym celu zostaną sporządzone wytyczne dotyczące sposobu integracji danych o emisjach w różnych skalach za pomocą narzędzia dostępnego online. Ponadto zostaną poddane analizie sposoby szacowania emisji z najbardziej niepewnych źródeł: emisja wtórna z dróg, spalanie paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym oraz w „pizzeriach” (domena Włoch), spalanie odpadów. Zaproponowane wytyczne zostaną sprawdzone poprzez wielkoskalowe modelowanie emisji i procesów formowania zanieczyszczeń zarówno pierwotnych jak i wtórnych na obszarach miejskich jaki podmiejskich. Zostaną wykorzystane zarówno modele chemii atmosfery jak i modele lokalne.


FINANSOWANIE

  • środki Komisji Europejskiej – program Life
  • środki własne IOŚ-PIB
  • środki Ministerstwa Edukacji i Nauki – program projekty międzynarodowego współfinansowane

Projekt dofinansowany z Programu PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE WSPÓŁFINANSOWANE, prowadzonego przez MEiN.

Kwota dofinansowania: 451 630,00 zł
Wartość projektu: 1 254 536,00 zł

PARTNERZY
PROJEKTU

  • TerrAria Srl (TA) – instytucja koordynująca projekt, firma z Mediolanu, która wykonuje ekspertyzy związane środowiskiem i energią
  • Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (AMAT) – Agencja ds. Transportu i Środowiska w Mediolanie
  • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) –  hiszpańska Państwowa Agencja ds. Badań Naukowych; W projekcie będzie brał udział Instytut Nauk o Środowisku
  • Ricerca Sistema Energetico (RSE) – departament  RSE zajmujmujacy się środowiskiem i zrównoważonym rozwojem
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu

CZAS
REALIZACJI

01.05.2021 – 30.04.2024

STRONA WWW