Ustawienia

Ścieżki transformacji ciepłownictwa w Polsce w związku z celami wynikającymi z PEP 2040 oraz polityki klimatyczno-energetycznej UE na 2050 r.


CEL
PROJEKTU

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie działań ministra właściwego do spraw klimatu poprzez przygotowanie raportu zawierającego pogłębioną analizę dotyczącą wyboru ścieżki transformacji ciepłownictwa systemowego w Polsce, a także opracowanie programu dojścia do czystej ekologicznie produkcji ciepła systemowego w obszarach kraju zasobnych w energię geotermalną, poprzez stopniową eliminację paliw kopalnych i wprowadzenie energii pochodzącej z OZE.

GRUPA
DOCELOWA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Branża energetyczna i ciepłownicza

ZAKRES
PROJEKTU

Pierwszym etapem zadania będzie przygotowanie szczegółowej Analizy pt.: „Ścieżki Transformacji Ciepłownictwa”. Opracowanie będzie stanowić naukowe uzasadnienie wyboru ścieżki transformacji systemów ciepłowniczych określonej w Strategii dla Ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Wykorzystanie wyników analizy – Raport I – „Ścieżki transformacji ciepłownictwa” zostanie wykorzystana przy tworzeniu krajowego dokumentu strategicznego „Strategia dla ciepłownictwa” i będzie jego integralną częścią. W drugim etapie zadania zostanie przygotowany szczegółowy raport dotyczący możliwości zamiany źródeł ciepła systemowego z paliw kopalnych na OZE (geotermalne i słoneczne) na obszarach Polski zasobnych w energię geotermalną. Wykorzystanie wyników analizy – Raport II: Efektem rzeczowym przedsięwzięcia będzie raport zawierający zwarty opis metodyki, analizę oraz główne rezultaty przedsięwzięcia badawczego. Znaczą część raportu będą stanowiły liczne załączniki tabelaryczne i mapowe, które będą stanowiły zasadniczą część raportu.

 

FINANSOWANIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w  ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

PARTNERZY
PROJEKTU

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz jednostki podległe

CZAS
REALIZACJI

01.06.2021 – 30.12.2022

STRONA WWW

nie dotyczy