Ustawienia

Rekomendacje dla polityki środowiskowej, energetycznej i regulacyjnej na podstawie Analiz kosztów i korzyści wykorzystania autobusów nisko/zeroemisyjnych (AKK)

CEL
PROJEKTU

Opracowanie rekomendacji dotyczących przygotowania analiz kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej w Polsce w 2021 roku oraz rekomendacji dla polityki środowiskowej, energetycznej i regulacyjnej państwa na podstawie pogłębionej i wielowymiarowej oceny analiz kosztów i korzyści przygotowanych w roku 2018.

GRUPA
DOCELOWA

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane do przygotowania analizy kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w roku 2021.

ZAKRES
PROJEKTU

W ramach projektu zbadany zostanie sposób i metodyka tworzenia analiz kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w komunikacji publicznej, przedstawione zostaną rekomendacje dla usprawnienia procesu przygotowania, zbierania oraz interpretacji analizowanych dokumentów w przyszłych latach. Zidentyfikowane zostaną najczęściej popełniane błędy tworzenia analizy finansowej, analizy wrażliwości, analizy ryzyka i analizy ekonomiczno-społecznej oraz zaproponowane zostaną wzorcowe opisy, które pozwolą na uniknięcie błędów w przyszłych latach. Przedstawione zostaną również rekomendacje dotyczące opisu schematu transportu publicznego oraz sposobu agregacji i prezentacji danych, tak aby uprościć tworzenie zbiorczej analizy statystycznej. Na podstawie analiz dokumentów, ankiety on-line oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami samorządów, sporządzone zostanie kilka studiów przypadków miast, w których z powodzeniem dokonuje się postęp w zakresie transformacji w kierunku niskoemisyjnego transportu celem skatalogowania przykładów dobrych praktyk i czynników sukcesu. Komplementarnie, ocenie poddane zostaną również najczęstsze problemy i bariery we wdrażaniu rozwiązań transportu niskoemisyjnego.


FINANSOWANIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”

PARTNERZY
PROJEKTU

nie dotyczy

CZAS
REALIZACJI

01.12.2020 – 31.03.2022

STRONA WWW

nie dotyczy