Ustawienia

Chlim Child – co dziecko powinno wiedzieć o zmianach klimatu

CEL
PROJEKTU

Działania w projekcie skupią się na zajęciach praktycznych w tym eksperymentach, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i multimedialnych metod prezentacji przekazu, w tym gry 3D. Projekt ma na celu uzmysłowienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Jednocześnie młodzi ludzie muszą mieć świadomość zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, a także wiedzę o wpływie jaki ma człowiek jako jednostka, jego zachowanie i styl życia na otaczające nas środowisko

GRUPA
DOCELOWA

Dzieci, młodzież, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

ZAKRES
PROJEKTU

Zaplanowane działania:

  • Przygotowanie scenariuszy lekcji (materiałów dla nauczycieli jak i uczniów, w tym do samodzielnej pracy w domu lub z rodzicami) – w tym w wersji on-line
  • Przygotowanie gry komputerowej 3D


FINANSOWANIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PARTNERZY
PROJEKTU

nie dotyczy

CZAS
REALIZACJI

sierpień 2021 – grudzień 2023