Ustawienia

Wyznaczenie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych (gCO2eq/MJ) w przeliczeniu na jednostkę energii w cyklu życia energii elektrycznej

CEL
PROJEKTU

Wyznaczenie średniego wskaźnika emisyjności gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej, wykorzystywanego do obliczenia poziomu realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego oraz opracowania formuły służące jego corocznej aktualizacji. Wyznaczenie przedmiotowego wskaźnika niezbędne jest do realizacji delegacji ustawowej przewidzianej w art. 1 pkt 23 projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

GRUPA
DOCELOWA

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  Ogół społeczeństwa

ZAKRES
PROJEKTU

 • Na podstawie danych Eurostat, GUS oraz w oparciu  o metodykę określoną w dyrektywie Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych, wyznaczono jednostkowe wskaźniki emisji dla krajowego miksu energetycznego przy uwzględnieniu zasad sprawozdawczości krajowej jak i międzynarodowej, tj. dla roku n-2, z podziałem na poszczególne paliwa i etapy tj:
 • –  wydobycie/uprawa surowców energetycznych,
 • – transport surowców energetycznych,
 • – przemiana energii chemicznej paliw w energię elektryczną.
  Następnie wyznaczono wspólny wskaźnik emisji dla odbiorcy końcowego, który obejmuje udziały poszczególnych paliw w produkcji energii elektrycznej.


FINANSOWANIE

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja na realizację wskazanych w nim prac
  z programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”

PARTNERZY
PROJEKTU

 • nie dotyczy

CZAS
REALIZACJI

05.04 – 30.09. 2021