Ustawienia

Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji

CEL
PROJEKTU

Celem realizacji projektu jest identyfikacja obecnych i przyszłych potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze
i jak najlepsze dostosowanie oferty edukacji formalnej (na poziomie szkół branżowych i szkolnictwa wyższego) oraz pozaformalnej do faktycznych potrzeb sektora.

GRUPA
DOCELOWA

Przedstawiciele podmiotów związanych bezpośrednio lub pośrednio z sektorem gospodarki wodno-ściekowej
i rekultywacji, w tym:

  • przedsiębiorstw działających w sektorze (np. zajmujących się zaopatrzeniem w wodę i odbiorem
    i oczyszczaniem ścieków, rekultywacją i remediacją),
  • organizacji branżowych (np. izby gospodarcze, stowarzyszenia branżowe),
  • instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe na potrzeby sektora (m. in. uczelnie wyższe, szkoły zawodowe, firmy szkoleniowe),
  • instytucji rynku pracy (np. urzędy pracy, związki zawodowe),
  • instytucji pełniących rolę regulatora lub nadzoru dla sektora, oraz innych podmiotów, ważnych z punktu widzenia działalności Rady oraz sektora (np. instytutów naukowych, pracowni badawczych).

ZAKRES
PROJEKTU

W ramach projektu została powołana Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Rekultywacji, składająca się z przedstawicieli przedsiębiorstw sektora, instytucji edukacji (formalnej
i pozaformalnej) oraz innych instytucji, w tym regulatorów. Głównymi zadaniami powołanej Rady są m.in.
badania i monitorowanie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze, opracowywanie rekomendacji
dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze i ewentualnych zmian legislacyjnych, a także identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji rynkowych. W ramach projektu inicjowana będzie również współpraca pomiędzy sektorami biznesu i edukacji poprzez podpisywanie porozumień o stałej współpracy. 

FINANSOWANIE

Wartość projektu: 1 323 456,96 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć  złotych i 96/100). Dofinansowanie projektu z UE (EFS POWER 2014-2020): 1 115 409,53 zł (słownie: jeden milion sto piętnaście tysięcy czterysta dziewięć złotych i 53/100) Umowa o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR11/18.

PARTNERZY
PROJEKTU

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

CZAS
REALIZACJI

09.2019 – 09.2022