Ustawienia

Opracowanie wymagań jakościowych dla paliw biomasowych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych i w instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW

CEL
PROJEKTU

W związku z brakiem wymagań jakościowych dla paliw stałych biomasowych przeznaczonych do spalania w sektorze bytowo-komunalnym i aktualną polityką unijną, jak i krajową dążącą do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych, celem przedsięwzięcia jest opracowanie wymagań jakościowych dla paliw biomasowych, w tym pelletu drzewnego, wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w  gospodarstwach domowych i w instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW. Konieczność określenia tego typu wymagań, wraz z ustanowieniem ram prawnych systemu kontroli przestrzegania przepisów przez producentów, została wskazana w rekomendacjach Ministra Klimatu i Środowiska, stanowiących rezultat prac nad przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych, o którym mowa w art. 3a ust. 2a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowani i  kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, z późn. zm.).

GRUPA
DOCELOWA

 • Minister właściwy ds. klimatu,
 • Minister właściwy ds. energii,
 • Minister właściwy ds. rozwoju i technologii,
 • NFOŚiGW,
 • 16 WFOSiGW,
 • UOKiK,
 • Producenci paliw stałych biomasowych,
 • Producenci kotłów.

ZAKRES
PROJEKTU

Szczegółowe cele projektu obejmują:

 • Dobór parametrów jakościowych dla różnych rodzajów paliw biomasowych, w tym pelletu drzewnego, przeznaczonych do spalania w sektorze bytowo-komunalnym oraz opracowanie wartości tych parametrów, w oparciu o badania desk research oraz pomiary na stanowisku laboratoryjnym zrealizowane przez jednostkę naukową posiadają akredytację w zakresie badań energetyczno-emisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe.
 • Ocena skutków ekonomicznych, społecznych, gospodarczych, zdrowotnych i środowiskowych (m.in. wpływu na jakość powietrza) wprowadzenia wymagań jakościowych dla paliw biomasowych zgodnie z opracowanymi propozycjami, z uwzględnieniem w szczególności wpływu regulacji na sektor finansów publicznych, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, demografię, na rynek pracy, środowisko, sytuację i rozwój regionalny oraz rozwój gospodarczy. 
 • Opracowanie projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, których celem będzie określenie wymagań jakościowych dla wprowadzanych do obrotu paliw biomasowych oraz nadzór nad rynkiem takich paliw, wraz z uzasadnieniami i ocenami skutków regulacji (OSR), opartymi na analizach przeprowadzonych w ramach realizacji przedsięwzięcia.        
 • Opracowanie wytycznych dla UOKiK na potrzeby kontroli rynku. Wyniki ekspertyzy posłużą do oceny uwarunkowań dla wprowadzenia ogólnokrajowych wymagań jakościowych dla paliw biomasowych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do stosowania w  sektorze bytowo-komunalnym i ustanowienia jednolitego systemu kontrolowania i monitorowania jakości biopaliw stałych wprowadzanych na krajowy rynek.

FINANSOWANIE

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PARTNERZY
PROJEKTU

Instytut Technologii Paliw i Energii z Zabrza

CZAS
REALIZACJI

10.05.2022 – 30.03.2023