Ustawienia

Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich

CEL
PROJEKTU

Przeprowadzenie pogłębionych badań w zakresie procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich.

GRUPA
DOCELOWA

Badania naukowe

ZAKRES
PROJEKTU


  • Oznaczenie uwarunkowań środowiskowych zalesionych obszarów wiejskich i pozamiejskich wybranych do badań terenowych oraz wskazanie głównych źródeł tworzenia się cząstek pyłu zawieszonego.
  • Synteza czterech wzorcowych markerów źródeł terpenowego SOA: kwasy MBTCA, karowy, ketolimonowy i terpenylowy.
  • Pobór próbek aerozolu PM2.5 i deszczu na wybranych obszarach pozamiejskich oraz oznaczenie niezbędnych parametrów meteorologicznych i stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza.
  • Badania laboratoryjne procesów starzenia się wybranych markerów terpenowego SOA oraz próbek aerozolu PM2.5 w kroplach wód w warunkach typowo atmosferycznych (pH: 3.5 – silnie kwaśne, 5.5 – słabo kwaśne, 8 – zasadowe).
  • Modelowanie mechanizmów reakcji starzenia się aerozolu oraz wybranych parametrów fizykochemicznych.
  • Analiza ilościowa udziału monoterpenowego aerozolu oraz produktów jego starzenia w próbkach PM2.5 aerozolu naturalnego oraz zagęszczonych próbkach deszczu.
  • Analizy statystyczne oraz analizy udziałów źródeł starzeniowego aerozolu monoterpenowego, w tym stworzenie elektronicznej bazy wyników projektu.
  • Ocena potencjalnych zagrożeń środowiskowych produktów starzenia się monoterpenowego SOA.

FINANSOWANIE

konkurs OPUS 21, Narodowe Centrum Nauki (NCN)

PARTNERZY
PROJEKTU

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Warszawski
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

CZAS
REALIZACJI

kwiecień 2022 – kwiecień 2026

STRONA WWW

nd