Ustawienia

NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwijający się mózg

CEL
PROJEKTU

Zbadanie czy istnieje związek między zanieczyszczeniem powietrza i zmianami w mózgu u dzieci w wieku szkolnym.

GRUPA
DOCELOWA

nd – badania naukowe

ZAKRES
PROJEKTU

Obejmuje współpracę interdyscyplinarną utworzonych czterech zespołów badawczych (Zespół Epidemiologiczny, Neuroobrazowania, Psychologii dziecka oraz Zanieczyszczenia powietrza) w zakresie rozpoznania związku między zanieczyszczeniem powietrza i zmianami w mózgu u dzieci w wieku szkolnym.


FINANSOWANIE

Jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+ R

PARTNERZY
PROJEKTU

  • Uniwersytet Jagielloński
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

CZAS
REALIZACJI

październik 2019 – grudzień 2023