Ustawienia

Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem – etap II

CEL
PROJEKTU

Podstawowym celem projektu jest wsparcie miast w przyspieszeniu ich transformacji w kierunku neutralności i odporności klimatycznej. Upowszechniane będą przy tej okazji przykłady dobrych praktyk dot. działań adaptacyjnych. Realizacja projektu pozwoli także na podniesienie świadomości miast w zakresie potrzeby realizacji działań mitygacyjnych i adaptacyjnych do zmian klimatu.

GRUPA
DOCELOWA

Wsparcie eksperckie świadczone jest dla 15 miast – laureatów wyłonionych przez MKiŚ

ZAKRES
PROJEKTU

W wyniku jego realizacji projektu dla każdego z miast zostanie opracowana Mapa drogowa transformacji miasta w kierunku neutralności i odporności klimatycznej (MDT). Ma ona stanowić odzwierciedlenie długoterminowej wizji działań prowadzących do osiągnięcia przez miasto neutralności i odporności klimatycznej. Zostaną w niej wskazane cele i działania oraz ich priorytety w odniesieniu do 5 kategorii, tj. jakości powietrza, transformacji energetycznej, zieleni miejskiej, retencji miejskiej oraz transportu zeroemisyjnego. W ramach projektu Wykonawcy świadczą wsparcie eksperckie dla miast w zakresie zagadnień mieszczących się we wskazanych powyżej kategoriach.


FINANSOWANIE

Projekt finansowany przez NFOŚiGW w ramach umowy nr 3376/2022/Wn-50/NE-ZS-KU/D)
z dn. 30 listopada 2022 r.

PARTNERZY
PROJEKTU

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Instytut Badawczy Leśnictwa

CZAS
REALIZACJI

1 kwietnia 2022 – 30 czerwca 2023 (wnioskowane przedłużenie do końca września 2023)

STRONA WWW

nie dotyczy