Ustawienia

Pakiet opracowań, ekspertyz i wytycznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

CEL
PROJEKTU

 • Zebranie danych i analiza potrzeb inwestycyjnych w gospodarce odpadami w związku z nową perspektywą unijną.
 • Zebranie danych i analiza czynników wpływających na ceny w gospodarce odpadami wraz z kosztami funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Przeprowadzenie badań morfologii odpadów (komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych u źródła: papier, tworzywa i metale oraz szkło) w 8 reprezentatywnych regionach Polski w celu uzyskania danych i sporządzenia charakterystyki morfologii odpadów w kraju.
 • Zebranie i przeanalizowanie danych na temat ilości poszczególnych frakcji tworzyw sztucznych oraz  określenie i ocena recyklingu poszczególnych frakcji odpadów z tworzy sztucznych. Opracowanie szczegółowej tabeli wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych, których recykling lub odzysk jest utrudniony, zbyt kosztowny lub niemożliwy. Sporządzenie raportu oceniającego stan aktualny gospodarowania odpadami tworzyw sztucznych wraz z rekomendacjami działań.
 • Analiza skutków wprowadzenia zakazu składowania frakcji palnej w oparciu o zebrane dane o ilościach odpadów wytwarzanych i poddawanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów komunalnych i cementowniach.
 • Przedstawienie rekomendacji w każdym z zakresów.

GRUPA
DOCELOWA

Ministerstwo Klimatu i Środowisko,
Podmioty gospodarujące odpadami, urzędy administracji

ZAKRES
PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje opracowanie „Raportu dotyczący sytuacji na rynku odpadów komunalnych w Polsce”, który obejmował będzie następujące zagadnienia (raporty) cząstkowe:

 • Analiza kosztów gospodarki odpadami -ocena potrzeb inwestycyjnych w kraju w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami w związku z nową unijną perspektywą finansową 2021-2027;
 • Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi;
 • Szczegółowa analiza morfologii odpadów komunalnych;
 • Analiza skutków wprowadzenia zakazu składowania frakcji palnej oraz możliwość wykorzystania tej frakcji poprzez spalenie;
 • Analiza możliwości i barier zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a kwestie Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

FINANSOWANIE

 • Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PARTNERZY
PROJEKTU

 • nie dotyczy

CZAS
REALIZACJI

17.09.2019 – 31.12.2021