Ustawienia

Sprawozdawczość Polski do Komisji Europejskiej w zakresie pomiarów poziomów odpadów żywności w czteroletnim cyklu: 2020–2023

CEL
PROJEKTU

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektów sprawozdań dotyczących ilości odpadów żywności dla pięciu etapów łańcucha dostaw żywności, tj.: produkcji podstawowej, przetwórstwa i wytwórstwa, sprzedaży detalicznej i innej dystrybucji żywności, restauracji i usług gastronomicznych oraz gospodarstw domowych. Realizacja celu głównego wymaga opracowania szczegółowych krajowych metodyk zbierania danych dotyczących odpadów żywności w poszczególnych latach oraz pozyskania tych danych. Metodyki oraz oszacowane dane pomogą poznać skalę i przyczyny problemu, a docelowo będą mogły stanowić podstawę do opracowania i wprowadzenia systematycznego monitorowania ich poziomu oraz zaprojektowania skutecznych działań przeciwdziałających tym niekorzystnym dla środowiska i społeczeństwa procesom.

GRUPA
DOCELOWA

  • Komisja Europejska
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • uczestnicy łańcucha dostaw żywności

ZAKRES
PROJEKTU

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie do monitorowania wytwarzania odpadów żywności oraz do podejmowania środków służących ich ograniczeniu. Dla pozyskania miarodajnych danych w tym zakresie w krajach członkowskich oraz zapewnienia ich porównywalności Komisja Europejska przygotowała wytyczne w formie decyzji delegowanej Komisji (UE) 2019/1597 z dnia 3 maja 2019 r. uzupełniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do wspólnej metody i minimalnych wymagań jakościowych dla jednolitego pomiaru poziomów odpadów żywności. Zawiera ona jednak ogólne wymagania, dlatego konieczne jest opracowanie krajowych szczegółowych metodyk zbierania danych na pięciu etapach łańcucha dostaw żywności: produkcji podstawowej, przetwórstwa i wytwórstwa, sprzedaży detalicznej i innej dystrybucji żywności, restauracji i usług gastronomicznych oraz gospodarstw domowych w 4-letnim cyklu, tj. w latach 2020-2023. W ramach przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone badania poziomu wytwarzanych odpadów żywności, zebrane dane za poszczególne lata zgodnie z przewidzianymi metodykami oraz przygotowane projekty sprawozdań wraz ze sprawozdaniami z kontroli jakości na potrzeby sprawozdawczości Polski do Komisji Europejskiej w tym zakresie.


FINANSOWANIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”

PARTNERZY
PROJEKTU

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

CZAS
REALIZACJI

04.11.2021 – 31.03.2025