Ustawienia

Forum Innowacyjności na rzecz technologii dla środowiska – „Klimat wobec wyzwań XXI w.” wraz z bazą ekspertów zewnętrznych

CEL
PROJEKTU

Promowanie innowacyjnych technologii środowiskowych służących m.in. ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko, poprawie efektywności energetycznej, promowaniu OZE.

GRUPA
DOCELOWA

Forum innowacyjności jest wydarzeniem umożliwiającym wymianę doświadczeń i dialog różnych środowisk na temat wyzwań wynikających z ambitnej polityki klimatycznej. Odbiorcami są m.in.  przedstawiciele firm wdrażających technologie środowiskowe, użytkownicy tych technologii, przedstawiciele władz centralnych, samorządów, eksperci branżowi, środowiska akademickie i jednostki rozwojowe i badawcze.

ZAKRES
PROJEKTU


Kluczowym aspektem proponowanego działania jest organizacja 14 spotkań.
Tematyka spotkań ustalana jest przez powołaną Decyzją Ministra Klimatu i Środowiska Radę Programową Forum Innowacyjności. Bloki tematyczne Forum:
1. Energetyka
2. Gospodarka wodno-ściekowa
3. Gospodarka odpadami
4. Wyzwania legislacyjne w ochronie środowiska
W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano również wykonanie, wdrożenie i wsparcie administracyjne narzędzia informatycznego „Baza Ekspertów” , której celem jest wsparcie w realizacji i wydatkowaniu środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej poprzez stworzenie  ustrukturyzowanej bazy eksperckiej, wykorzystywanej w ciałach doradczych, opiniach i ekspertyzach.

FINANSOWANIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w  ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

PARTNERZY
PROJEKTU

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz jednostki podległe

CZAS
REALIZACJI

01.11.2020 – 30.06.2022

STRONA WWW