Ustawienia

Ekspertyza na potrzeby aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami


CEL
PROJEKTU

Opracowanie analiz do przygotowania projektów aktualizacji krajowego
i wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

GRUPA
DOCELOWA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ZAKRES
PROJEKTU

Projekt podzielony jest na dwa etapy.
Etap pierwszy (I) obejmuje:

  • Przedstawienie danych dotyczących ilości wytwarzanych i sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, informacje o rodzajach, liczbie, rozmieszczeniu i mocy przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów, ocenę realizacji celów oraz prognozowane zmiany strumieni odpadów oraz analizę możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów.
  • Propozycje działań na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym w związku z wymaganiami dotyczącymi zapobiegania powstawaniu odpadów i planowania gospodarki odpadami wynikającymi z dyrektywy ramowej o odpadach (dyrektywy 2008/98/WE zmienionej dyrektywą UE 2018/851.)


Etap drugi (II) obejmuje:

  • Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Kpgo wraz z opracowywaniem jej zmian wynikających z uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania, konsultacji społecznych i konsultacji publicznych.

 

FINANSOWANIE

Dotacja NFOŚiGW

PARTNERZY
PROJEKTU

PSPA

CZAS
REALIZACJI

21.12.2020 – 31.03.2022

STRONA WWW