Ustawienia

Enhancing the user uptake of Land Cover/Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases (InCoNaDa)

CEL
PROJEKTU

Głównym celem projektu InCoNaDa jest zwiększenie zainteresowania informacjami o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzącymi z integracji danych programu Copernicus, usług programu Copernicus w zakresie monitorowania obszarów lądowych (Copernicus Land Monitoring Service – CLMS) oraz krajowych baz danych.
Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację zadań. W ramach projektu IOŚ-PIB wykonuje następujące zadanie: ocena przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus oraz uszczegółowionej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi w zakresie raportowania emisji i pochłania gazów cieplarnianych w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF).

GRUPA
DOCELOWA

  • Grupa docelowa dla zadań wykonywanych przez IOŚ-PIB w projekcie:
  • Wszelkie podmioty zagraniczne i krajowe (na szczeblu centralnym i lokalnym), które wykonują jakiekolwiek zadania związane z analizą danych przestrzennych o użytkowaniu gruntów, zmianach użytkowania gruntów
    i leśnictwie, w tym pod kątem emisji gazów cieplarnianych.
  • Wszelkie podmioty na szczeblu centralnym i lokalnym tworzące strategie, programy i plany związane z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych.

ZAKRES
PROJEKTU

Projekt obejmuje przetwarzanie i analizę danych CLMS dla województwa łódzkiego oraz prowincji Viken w Norwegii (szczegółowa analiza pokrycia terenu) oraz dla całej Polski (analiza przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus). W przypadku zadań wykonywanych przez IOŚ-PIB, wnioski z projektu mają charakter krajowy, a nawet międzynarodowy ze względu na wystandaryzowaną metodykę i ujednolicone przepisy w zakresie szacowania emisji gazów cieplarnianych z sektora LULUCF.


FINANSOWANIE

NCBiR, Program POLNOR 2019

PARTNERZY
PROJEKTU

Instytut Geodezji i Kartografii (lider projektu)
Politechnika Łódzka
Eversis Sp. z o.o.
Norwegian Institute for Bioeconomy Research (NIBIO)

CZAS
REALIZACJI

1.10.2020 – 30.09.2023
udział IOŚ-PIB od 1 kwietnia 2021 r.

STRONA WWW