Ustawienia

Ekspertyza możliwości wykorzystania niskotemperaturowej wody geotermalnej do celów ciepłowniczych w Polsce

CEL
PROJEKTU

Celem zadania było opracowanie szczegółowego raportu, który określi potencjał i możliwość eksploatacji zasobów geotermalnych niskotemperaturowych do ich wykorzystania w produkcji ciepła przede wszystkim na cele grzewcze.

GRUPA
DOCELOWA

  • Bezpośrednia grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych oraz dzieci (6-12 lat)
  • Przedstawiciele administracji publicznej zarówno centralnej jak i samorządowej (JST), Gestorzy sieci ciepłowniczych oraz wytwórcy ciepła.

ZAKRES
PROJEKTU

Kluczowym aspektem projektu było  opracowanie dokumentu o nazwie: „Raport – możliwość wykorzystania niskotemperaturowej wody geotermalnej dla celów ciepłowniczych w Polsce” , który obejmował następujące zagadnienia:

  • Identyfikację niskotemperaturowych źródeł geotermalnych w Polsce,
  • Potencjał wykorzystania do celów grzewczych wód geotermalnych niskotemperaturowych,
  • Identyfikację dodatkowych źródeł szczytowych i ich wpływ na środowisko,
  • Case study na przykładzie sytemu ciepłowniczego w Słomnikach.

Praca przedstawia możliwości wykorzystania niskotemperaturowych wód geotermalnych do celów ciepłowniczych na terenie Polski.

W tym celu przedstawiono charakterystykę zbiorników wód podziemnych mogących stanowić źródło dla niskotemperaturowej geotermii. Przeanalizowano potencjał omówionych zbiorników pod kątem wykorzystania ich dla celów grzewczych. Wskazano najbardziej korzystne lokalizacje pod kątem kosztów inwestycji, które wiążą się z głębokością występowania wód, ich mineralizacją i możliwą do uzyskania temperaturą. Następnie zidentyfikowano dodatkowe źródła szczytowe wykorzystywane przy eksploatacji wód o niskiej temperaturze do celów ciepłowniczych oraz omówiono ich wpływ na środowisko. W końcowej części opracowania przedstawiono analizę aktualnego stanu technicznego otworu Słomniki GT-1 oraz istniejącej w Słomnikach instalacji geotermalnej oraz zaproponowano zestaw działań diagnostycznych i naprawczych zmierzających do ponownego uruchomienia ww. instalacji.
W analizie podano również szacunkowe koszty proponowanych prac oraz przedstawiono konieczną do zrealizowania procedurę formalno-prawną.

FINANSOWANIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w  ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

PARTNERZY
PROJEKTU

  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

CZAS
REALIZACJI

01.08 – 30.12.2020 r.