Ustawienia

CapaCITIES – Building Capacities for the Climate Neutral and Smart Cities Mission

CEL
PROJEKTU

Projekt ma na celu zainicjonowanie i wzmocnienie krajowych procesów zmian w celu ustanowienia krajowych sieci i struktur zarządzania oraz zapewnienie dedykowanego wsparcia władzom publicznym (na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym) w stworzeniu warunków i środków umożliwiających miastom realizację Misji neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast.

GRUPA
DOCELOWA

  • 100 miast wyłonionych przez Komisję Europejską do realizacji Misji neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast; instytucje na poziomie krajowym oraz regionalnym zaangażowane w proces osiągnięcia neutralności klimatycznej przez ośrodki miejskie.

ZAKRES PROJEKTU

  • Stworzenie ponadnarodowej platformy dla krajowych, regionalnych i lokalnych władz publicznych odpowiedzialnych za tworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej w miastach;
  • Zidentyfikowanie, opracowanie i utworzenie prototypu wielopoziomowego podejścia do współpracy
    z  interesariuszami we wszystkich krajach partnerskich;
  • Utworzenie transition labs w krajach partnerskich w celu współprojektowania odpowiednich i skutecznych modeli zarządzania;
  • Dostosowywanie podejść do realizacji Misji na poziomie europejskim i krajowym;
  • Współtworzenie konkretnych propozycji lokalnych działań klimatycznych jako przygotowanie do przeprowadzenia pilotaży i bezpośredniej realizacji działań w miastach w ramach Misji;
  • Utworzenie sieci krajowych ambasadorów, którzy będą wspierać i promować zaangażowanie krajów na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach.

FINANSOWANIE

Projekt finansowany w ramach programu HORIZON.2.5 – Climate, Energy and Mobility (Horyzont Europa),
na podstawie umowy nr 101056927 

PARTNERZY
PROJEKTU

Konsorcjum projektu tworzy 32 organizacji z 15 państw.
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt w partnerstwie z Politechniką Warszawską.

CZAS
REALIZACJI

październik 2022 – wrzesień 2024