Ustawienia

Polityka klimatyczna z perspektywy Polski

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować pakiet publikacji związanych z polityką klimatyczną z perspektywy Polski:
  • Klimat dla Polski – Polska dla klimatu: 1988-2018-2050.
  • Krótka historia działań i wyzwania na rzecz ochrony klimatu w Polsce.
W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, wszystkie wyżej wymienione publikacje zostały przygotowane w dwóch wersjach językowych – po polsku i po angielsku.
Raporty prezentują sytuację Polski od początku okresu transformacji (1988 r.) do rozpoczęcia 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwanej COP24 (Conference of the Parties), która odbyła się w grudniu 2018 r. w Katowicach – czyli 25 lat przemian gospodarczych, społecznych, a przede wszystkim istotnych z punktu widzenia klimatu. Dodatkowo w raportach przeanalizowane zostały najważniejsze kierunki rozwoju na najbliższe kilkadziesiąt lat zapewniających synergię pomiędzy działaniami mającymi pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz redukcję emisji, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstw, zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i wzrostu gospodarczego.
Główną publikacją stanowiącą punkt wyjściowy dla reszty opracowań cząstkowych jest Raport Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, 1988-2018-2050, który analizuje sytuację Polski w zakresie kwestii gospodarczych i środowiskowych związanych z emisjami gazów cieplarnianych oraz kształtowania polityki klimatyczno-energetycznej na tle przemian społeczno-gospodarczych.
Celem opracowania Krótka historia działań i wyzwania na rzecz ochrony klimatu w Polsce jest pokazanie w pigułce najważniejszych elementów transformacji w Polsce oraz głównych wyzwań w perspektywie krótko i długookresowej w dziedzinie zmian klimatu.
Atutem wszystkich ww. publikacji jest kompleksowe zobrazowanie sytuacji Polski w obszarze polityki klimatycznej w oparciu o konkretne dane liczbowe.
Sprostanie wymaganiom środowiskowym i transformacja sektora energetyki i przemysłu to ogromne wyzwanie jakie stawia przed nami Unia Europejska i społeczność międzynarodowa. Z dotychczasowych doświadczeń Polski widać, że transformacja daje szansę na zwiększenie wydajności przemysłu, efektywności energetycznej, jak również przemian strukturalnych – podkreśla Dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański.
Polska w ciągu ostatnich trzydziestu lat przeszła długą drogę i niestety okupioną dużymi kosztami społecznymi transformację gospodarczą. W Polsce wystąpił w tym czasie szereg zmian instytucjonalnych, gospodarczych i środowiskowych – dołączając do grona państw Unii Europejskiej, realizując i biorąc czynny udział w zobowiązaniach redukcyjnych na poziomie globalnym, walcząc ze skutkami kryzysu gospodarczego, gdzie jako jedno z niewielu państw europejskich udało się uniknąć spadku PKB czy awansując ostatnio do grupy państw rozwiniętych – zauważa Robert Jeszke, redaktor publikacji, kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, KOBiZE i Koordynator projektu LIFE Climate CAKE PL.
Wyjątkowa pozycja naszego kraju daje nam okazję i możliwości do wyznaczenia sobie dalszych wyzwań. Obecnie jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej. Poprzez uruchomienie programu „Czyste powietrze” podejmujemy również działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących budynków mieszkalnych. Ponadto działamy na rzecz popularyzacji nisko – i zeroemisyjnego transportu. Innymi istotnymi inicjatywami są zrównoważone rolnictwo oraz ochrona bioróżnorodności, kampanie medialne na rzecz oszczędzania energii czy edukacja ekologiczna. Warto podkreśli, że Polska jest jednym z regionalnych liderów w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Wszystkie te działania dały podstawy do planowania przyszłych niezbędnych inicjatyw na rzecz dalszego zmniejszania energochłonności polskiej gospodarki – wskazuje sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, prezydent COP24 Michał Kurtyka.

 

logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej       Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Pełna lista publikacji do pobrania:

 

Angielska wersja publikacji: