Ustawienia

IV Forum Ochrony Środowiska

W dniach 5-6 marca w Warszawie odbyło się IV Forum Ochrony Środowiska organizowane przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy był partnerem merytorycznym wydarzenia.

Adaptacje do zmian klimatu to jeden z wiodących tematów kolejnej edycji Forum Ochrony Środowiska. Podstawą dyskusji było przedstawienie rozwiązań, nie tylko przeciwdziałających negatywnym zmianom klimatu, ale też przygotowujących Państwo, samorządy i firmy na nową rzeczywistość.

Dyrektor Instytutu dr inż. Krystian Szczepański wziął udział w panelu inauguracyjnym „Klimat – polskie wyzwania i działania w przededniu COP24.” Wśród panelistów znaleźli się także prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Ewa Kamieńska – Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW, Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz dr inż. Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady Izby.

Działania adaptacyjne w obliczu zmian klimatu” – to panel, którego organizatorem był IOŚ-PIB. Dyskusję moderował dr inż. Krystian Szczepański. W panelu uczestniczyli: prof. dr hab. Tomasz Okruszko – SGGW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Wodnej, dr inż. Joanna Strużewska – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, dr Paweł Chudziński – Prezes Zarządu Aquanet S.A., dr Iwona Wagner – FPP ENVIRO, Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekologii Stosowanej, Piotr Czarnocki – Ministerstwo Środowiska a także przedstawiciel Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – Adrian Kołczewiak.

Tematyka dyskusji obejmowała zmiany klimatu w perspektywie 50-100 lat, oraz znaczenie tych zmian dla zasobów wodnych Polski i zaopatrzenia w wodę. Dyskutowano przed jakimi wyzwaniami stoją przedsiębiorstwa wodociągowe oraz w jaki sposób błękitno-zielona infrastruktura wpływa na jakość życia w miastach.

Podczas panelu przedstawiono także działania IOŚ – PIB w obszarze adaptacji do zmian klimatu, w tym podejmowane w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń.”