Ustawienia

SPOTKANIE INTERESARIUSZY

28 lutego 2018 r. w Warszawie siedzibie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami  odbyło się spotkanie kluczowych Interesariuszy zidentyfikowanych w ramach realizowanego przez IOŚ-PIB projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, administracji samorządowej, środowiska naukowego i środowisk branżowych. Dyskutowano o zakresie Projektu oraz o oczekiwaniach i możliwym zaangażowaniu Interesariuszy w realizację przedsięwzięcia. Zaprezentowano korzyści płynące z rezultatów osiągniętych w ramach Projektu, w tym z utworzenia interaktywnych narzędzi mających na celu wsparcie decydentów w podejmowaniu działań adaptacyjnych.  Omówiono również sposób przygotowania scenariuszy klimatycznych do roku 2100, będących jednym z kluczowych aspektów Projektu.  Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, z dużym zaangażowaniem jego uczestników i na wysokim poziomie merytorycznym.

 

Celem Projektu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach
i obszarach wrażliwych na zmiany klimatu. Z uwagi na fakt, że działania IOŚ – PIB nakierowane są na zaproponowanie nowatorskich narzędzi i opracowanie treści o wysokiej przydatności dla odbiorców rezultatów Projektu, planowane są kolejne spotkania z Interesariuszami.

 

Prezentacje wygłaszane podczas spotkania można pobrać tutaj:

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3