Ustawienia

Raport „Analiza możliwości i barier zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, pochodzących z selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a kwestie gospodarki o obiegu zamkniętym”

Podstawa opracowania

Podstawą wykonania ekspertyzy jest umowa nr 544/2019/Wn50/NE-OZ/D o dofinansowanie w formie dotacji na wykonanie pakietu opracowań, ekspertyz i wytycznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce z dnia 21.10.2019 r. oraz aneks nr 1/654 z dnia 31.12.2019 r. zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie. Pakiet opracowań pn. „Gospodarka odpadami komunalnym w Polsce” obejmuje m.in. „Analizę możliwości i barier zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, pochodzących z selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a kwestie gospodarki o obiegu zamkniętym”, będącą przedmiotem niniejszego opracowania.

Cel i zakres opracowania

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) daje pierwszeństwo zapobieganiu powstawaniu odpadów, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi. W polskich warunkach system na razie nie działa na tyle sprawnie, żeby można było mówić o zamknięciu obiegu materiałowego. Celem analizy jest znalezienie ekonomicznych i technicznych rozwiązań poprawy systemu zbierania, recyklingu i innych form odzysku odpadów z tworzyw sztucznych, które umożliwią m.in. osiągnięcie wymaganych 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia recyklingu wszystkich odpadów opakowań (w tym 55% dla opakowań z tworzyw sztucznych) do 2030 roku w oparciu o GOZ.

Zakres opracowania obejmuje:

  • charakterystykę branży tworzyw sztucznych w UE i w Polsce,
  • przedstawienie informacji na temat ilości i jakości poszczególnych frakcji odpadów z tworzyw sztucznych, na podstawie danych z przemysłu opakowaniowego, organizacji odzysku, zakładów przetwarzających te odpady oraz wyników badań odpadów,
  • charakterystykę branży recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych w Polsce,
  • aktualny poziom recyklingu i odzysku odpadów z tworzyw sztucznych zebranych selektywnie oraz wysortowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych,
  • opracowanie szczegółowej tabeli tych rodzajów odpadów z tworzyw sztucznych, których recykling lub odzysk jest utrudniony, zbyt kosztowny lub niemożliwy, wraz z podaniem konkretnych przyczyn i sposobów ich rozwiązania,
  • oszacowanie kosztów zbierania, recyklingu i odzysku odpadów z tworzyw sztucznych,
  • określenie średniego stopnia strat w recyklingu,
  • raport stanu aktualnego i rekomendacji działań.

Autorzy opracowania

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
dr inż. Emilia den Boer
dr inż. Jolanta Kamińska-Borak
dr inż. Ryszard Szpadt
mgr Andrzej Krzyśków
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. ndzw. PŁ.