LOGO

Rekrutacja i opłaty za studia

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

 Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia – pobierz
 • Podanie o przyjęcie na studia – pobierz
 • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
 • Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej

maksymalna liczba miejsc – 25; minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 20.

Dokumenty można składać w terminie do 28 września 2020 r. za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej na adres: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Studia Podyplomowe „Business Intelligence w Ochronie Środowiska”,
 2. poczty elektronicznej pod adresem: „podyplomowe@ios.gov.pl” z koniecznością dostarczenia wersji papierowej przed rozpoczęciem zajęć.

 

Zasady odpłatności za studia podyplomowe „Business Intelligence w Ochronie Środowiska / BIOŚ” Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

 

Przy płatności jednorazowej całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 6500 zł:

 • opłata wpisowa 300 zł, bezzwrotna *
 • czesne 6200 zł – przed rozpoczęciem zajęć na I semestrze.

 

Przy płatności w dwóch ratach całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 6800 zł:

 • opłata wpisowa 300 zł, bezzwrotna *
 • czesne 6500 zł
 • możliwość płatności czesnego w dwóch ratach:
  • I rata 3500 zł przed rozpoczęciem zajęć na I semestrze.
  • II rata 3000 zł przed rozpoczęciem zajęć na II semestrze.

Nr konta do wpłat:

82 1240 6973 1111 0010 8765 5828

W polu tytuł przelewu należy wpisać: studia podyplomowe – imię i nazwisko uczestnika studiów.

*) W przypadku nieuruchomienia studiów opłata podlega zwrotowi.

Drukuj