Ustawienia

Business Intelligence w Ochronie Środowiska

Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania i ochrony środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT oraz systemów informacyjnych to kompetencje, które są bardzo cenione  na rynku pracy, nie tylko w licznych instytucjach publicznych, ale również w wielu organizacjach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą.

Studia mają na celu przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat zarządzania i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami oraz aspektów prawnych z tym związanych, jak również podstaw wykorzystywania technologii i systemów informacyjnych zarządzania. Studia mają również dostarczać wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne wykorzystywanie oprogramowania (m.in. Microsoft Office, Jira, SQL Server, R, ArcGis) w zakresie zarządzania informacją i analizy danych w pracy zawodowej. Oferują przede wszystkim spójną i kompletną podstawę do dalszego poszerzania wiedzy we wspomnianym zakresie tematycznym.

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”

dr inż. Marzena Spyra-Kałuska
tel.: 22 37 50 568
e-mail: podyplomowe@ios.gov.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Program studiów Business Intelligence w Ochronie Środowiska obejmuje cztery ścieżki kształcenia:

  • podstaw technologii ICT i systemów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ich umiejscowienia w systemie zarządzania, monitoringu i ochrony środowiska
  • podstaw wykorzystywania narzędzi i metodyki zarządzania informacją (Data Management)
  • metodyki i technologii zintegrowanej analizy danych (Data Science)
  • technologii i praktycznego wykorzystywania informacji zarządczej wraz z technikami jej wizualizacji (Business Intelligence)

Pierwsza ścieżka kształcenia obejmuje wykłady dostarczające niezbędnych podstaw teoretycznych w zakresie organizacji i wykorzystywania informacyjnych systemów zarządzania, ochrony powietrza oraz zarządzania i monitoringu środowiska wraz z niezbędnymi podstawami prawnymi.
Druga ścieżka obejmuje tematykę budowy, użytkowania repozytoriów danych (baz, hurtowni), zarządzania danymi z uwzględnieniem automatyzacji przetwarzania bardzo dużych zbiorów danych (Big Data) z wykorzystaniem oprogramowania MS Excel, MS Access, MySQL i MS SQL Server.
Trzecia ścieżka obejmuje metodykę i praktykę analizy danych w zakresie opisu, wnioskowania i modelowania statystycznego z wykorzystaniem oprogramowania MS Excel, R.
Wreszcie na czwartą ścieżkę dydaktyczną składają się zagadnienia tematyczne związane z przetwarzaniem danych w celu dostarczania informacji zarządczej, modelowania procesów zarządczych, jak również technik prezentacji, analizy i wykorzystywania informacji zarządczej z wykorzystaniem oprogramowania MS SQL Server, MS SharePoint lub Jira.

ADRESACI STUDIÓW

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Adresatami studiów są wszyscy, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie baz danych, zarządzania informacją, przetwarzania i analizy danych, dostarczania informacji zarządczej niezbędne w pracy zawodowej w szczególności w zakresie zarządzania środowiskiem.

Ze względu na zakres tematyczny, studia są szczególnie polecane pracownikom GIOŚ, WIOŚ, GDOŚ, RDOŚ, pracownikom gmin i powiatów zajmującym się ochroną środowiska.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia na studiach będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w soboty i niedziele w wymiarze 8-9 godzin dziennie w terminach zgodnych ze szczegółowym harmonogramem studiów ustalanym przez kierownika studiów przed rozpoczęciem każdej kolejnej edycji. Zazwyczaj 2 razy w miesiącu. Zajęcia będą trwały przez dwa semestry, podczas których zostaną zrealizowane 254 godziny lekcyjne.

Wykłady będą odbywały się wspólnie dla wszystkich uczestników studiów w salach audytoryjnych wyposażonych w rzutnik multimedialny lub w trybie zdalnym. Ćwiczenia laboratoryjne będą odbywały się w grupach ćwiczeniowych (w zależności od liczby osób) w salach komputerowych wyposażonych w rzutnik multimedialny, przy założeniu indywidualnego dostępu do komputera przez każdego uczestnika oraz w formie zdalnej.

Wykładowcami na Studiach Podyplomowych: „Business Intelligence w Ochronie Środowiska / BIOŚ” będą pracownicy IOŚ-PIB oraz specjaliści z innych jednostek naukowych i biznesowych, posiadający bogate doświadczenie naukowe, praktyczne a także dydaktyczne. Wykładowcy to wysokiej klasy specjaliści w szeroko definiowanej teorii i praktyce z zakresu zarządzania i ochrony środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT oraz analityki biznesowej.

II edycja studiów zostanie uruchomiona przy liczbie uczestników wynoszącej min. 25 osób.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania i monitorowania środowiska, systemów informacyjnych wykorzystywanych w tym zakresie, jak również budowania, użytkowania repozytoriów danych, przetwarzania i zarządzania informacją, metod i technik modelowania, analizy danych i procesów zarządczych oraz przygotowywania, wizualizacji i dostarczania informacji zarządczej z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania wiodących dostawców na rynku (MS Office, MS SharePoint, MS SQL Server, R, Jira, ArcGis).

Absolwenci studiów po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń oraz wniesieniu wszystkich wymaganych opłat otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Business Intelligence w Ochronie Środowiska”, wg wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami.

REKRUTACJA I OPŁATY ZA STUDIA

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

Rekrutacja przebiega w II etapach:

ETAP I – rejestracja w systemie

W formularzu należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.
Po przekroczeniu limitu zgłoszeń wymaganych do uruchomienia  edycji, uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu na studia i zostanie do niego przesłana umowa o warunkach odpłatności za studia.

ETAP II – dostarczenie dokumentów

Podpisane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za studia,
  • umowę o warunkach odpłatności za studia lub umowę trójstronną o warunkach odpłatności za studia

należy złożyć w Kancelarii Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytut Badawczego przy ul. Krucza 5/11D w Warszawie lub wysłać pocztą na adres IOŚ-PIB, z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Uwaga, przedłużamy termin składania dokumentów do 10 października 2022 r. Dokumenty można składać w terminie do 26 września 2022 r.

Zasady odpłatności za studia podyplomowe „Business Intelligence w Ochronie Środowiska / BIOŚ” 

Czesne:   3000 zł

Nr konta do wpłat: 82 1240 6973 1111 0010 8765 5828

W polu tytuł przelewu należy wpisać: nazwa studiów podyplomowych – imię i nazwisko uczestnika studiów.

Dokumenty do pobrania

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

I SMESTER

I ZJAZD1-2 października 2022
II ZJAZD15-16 października 2022
III ZJAZD29-30 października 2022
IV ZJAZD19-20 listopada 2022
V ZJAZD3-4 grudnia 2022
VI ZJAZD17-18 grudnia 2022
VII ZJAZD14-15 stycznia 2023
VIII ZJAZD28-29 stycznia 2023

SEMESTR II

IX ZJAZD11-12 lutego 2023
X ZJAZD25-26 lutego 2023
XI ZJAZD11-12 marca 2023
XII ZJAZD25-26 marca 2023
XIII ZJAZD15-16 kwietnia 2023
XIV ZJAZD6-7 maja 2023
XV ZJAZD20-21 maja 2023
XVI ZJAZD3-4 czerwca 2023
XVII ZJAZD17-18 czerwca 2023

NFOŚiGWNiniejsze studia zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za treść i program studiów odpowiada wyłącznie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.