Ustawienia

Business Intelligence w Ochronie Środowiska

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bardziej efektywnie wykorzystać programy typu Microsoft Office, Phyton, MsSQL Server, ArcGis czy Jira w swojej pracy. Oferujemy przede wszystkim spójną i kompletną podstawę do dalszego poszerzania wiedzy we wspomnianym zakresie tematycznym.

Nie musisz się obwiać, że nie dasz rady. Nasi wykładowcy od podstaw poprowadzą Cię przez te oprogramowania i pokażą jak efektywnie wykorzystać je w zakresie zarządzania informacją i analizą danych w pracy zawodowej.

Ponadto, proponowane studia pozwolą na przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat ochrony powietrza, zarządzania i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami oraz aspektów prawnych z tym związanych, jak również podstaw wykorzystywania technologii i systemów informacyjnych zarządzania.

Rekrutacja trwa, złóż swoje dokumenty!

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”

dr inż. Marzena Spyra-Kałuska
tel.: 22 37 50 568
e-mail: podyplomowe@ios.gov.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Program studiów Business Intelligence w Ochronie Środowiska obejmuje następujące zagadnienia:

ADRESACI STUDIÓW

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Adresatami studiów są wszyscy, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie baz danych, zarządzania informacją, przetwarzania i analizy danych, dostarczania informacji zarządczej niezbędne w pracy zawodowej w szczególności w zakresie zarządzania środowiskiem.

Ze względu na zakres tematyczny, studia są szczególnie polecane pracownikom GIOŚ, WIOŚ, GDOŚ, RDOŚ, pracownikom gmin i powiatów zajmującym się ochroną środowiska.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia na studiach będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w soboty i niedziele w wymiarze 8-9 godzin dziennie w terminach zgodnych ze szczegółowym harmonogramem studiów ustalanym przez kierownika studiów przed rozpoczęciem każdej kolejnej edycji. Zazwyczaj 2 razy w miesiącu. Zajęcia będą trwały przez dwa semestry.

Wykłady będą odbywały się wspólnie dla wszystkich uczestników studiów w salach audytoryjnych wyposażonych w rzutnik multimedialny lub w trybie zdalnym. Ćwiczenia laboratoryjne będą odbywały się w grupach ćwiczeniowych (w zależności od liczby osób) w salach komputerowych wyposażonych w rzutnik multimedialny, przy założeniu indywidualnego dostępu do komputera przez każdego uczestnika oraz w formie zdalnej.

Wykładowcami na Studiach Podyplomowych: „Business Intelligence w Ochronie Środowiska / BIOŚ” będą pracownicy IOŚ-PIB oraz specjaliści z innych jednostek naukowych i biznesowych, posiadający bogate doświadczenie naukowe, praktyczne, a także dydaktyczne. Wykładowcy to wysokiej klasy specjaliści w szeroko definiowanej teorii i praktyce z zakresu zarządzania i ochrony środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT oraz analityki biznesowej.

III edycja studiów zostanie uruchomiona przy liczbie uczestników wynoszącej min. 20 osób.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania i monitorowania środowiska, systemów informacyjnych wykorzystywanych w tym zakresie, jak również budowania, użytkowania repozytoriów danych, przetwarzania i zarządzania informacją, metod i technik modelowania, analizy danych i procesów zarządczych oraz przygotowywania, wizualizacji i dostarczania informacji zarządczej z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania wiodących dostawców na rynku (MS Office, MS SQL Server, Phyton, Jira, ArcGis).

Absolwenci studiów po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń oraz wniesieniu wszystkich wymaganych opłat otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Business Intelligence w Ochronie Środowiska”, wg wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami.

REKRUTACJA I OPŁATY ZA STUDIA

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

Rekrutacja przebiega w II etapach:

ETAP I – rejestracja w systemie

W formularzu należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.
Po przekroczeniu limitu zgłoszeń wymaganych do uruchomienia  edycji, uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu na studia. Kolejnym krokiem bedzie złożenie wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty za studia.

ETAP II – dostarczenie dokumentów

Podpisane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za studia,
  • umowę o warunkach odpłatności za studia lub umowę trójstronną o warunkach odpłatności za studia

należy złożyć w Kancelarii Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytut Badawczego przy ul. Słowiczej 32 w Warszawie lub wysłać pocztą na adres IOŚ-PIB, z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Dokumenty można składać w terminie do 23 października 2023 r.

Zasady odpłatności za studia podyplomowe „Business Intelligence w Ochronie Środowiska / BIOŚ” 

Czesne:  

płatność jednorazowa – 6500 zł

płatność w dwóch lub czterech ratach – 6700 zł

Nr konta do wpłat: 82 1240 6973 1111 0010 8765 5828

W polu tytuł przelewu należy wpisać: nazwa studiów podyplomowych – imię i nazwisko uczestnika studiów.

Dokumenty do pobrania

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Semestr I – harmonogram zostanie dodany po zebraniu grupy