Ustawienia

Klimat i Energia – praktyczne aspekty

Studia podyplomowe „Klimat i Energia – praktyczne aspekty” to połączenie wiedzy akademickiej z podejściem praktycznym, co pozwoli przekazać Państwu najbardziej aktualne informacje z tematyki klimatyczno-energetycznej i wyposażyć w praktyczne umiejętności.

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”

dr inż. Marzena Spyra-Kałuska
tel.: 22 37 50 568
e-mail: podyplomowe@ios.gov.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Program studiów Klimat i Energia – praktyczne aspekty obejmuje:

 1. zagadnienia związane z polityką klimatyczno-energetyczną,
 2. aspekty prawne,
 3. aspekty ekonomiczne,
 4. aspekty finansowania zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej,
 5. praktyczne aspekty raportowania do Krajowej Bazy, opłat środowiskowych i EU ETS.

Element pierwszy obejmuje wprowadzenie do podstaw naukowych zmian klimatu, zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej, w tym sposobu jej kształtowania oraz definiowania celów w poszczególnych obszarach (redukcja emisji, OZE, efektywność energetyczna, transport i in.) Szczegółowo omawiane są zasady i narzędzia polityki, w szczególności rola instrumentów opartych o carbon price i konstrukcja mechanizmu ETS. Zajęcia obejmują również wiedzę o skutkach wdrażania tych regulacji, w tym planowane w poszczególnych obszarach transformacje.

Komponent drugi obejmuje zagadnienia z obszaru prawa międzynarodowego oraz prawa UE w zakresie związanym z zasadami Zrównoważonego Rozwoju oraz cele zrównoważonego rozwoju – SDGs (poziom globalny). Przedstawione zostaną w szczególności zasady i konsekwencje przyjęcia Porozumienia paryskiego. W zakresie prawa UE program obejmuje podstawy traktatowe polityki klimatyczno-energetycznej oraz rozwiązania prawne w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55.

Trzeci komponent ma za zadanie przedstawienie zasad kształtowanie miksu energetycznego i  dobór narzędzi polityki klimatycznej, w tym wzajemne oddziaływanie tych obszarów i koordynacja na poziomie procesu decyzyjnego. W części tej przedstawione zostaną podejścia do oceny ekonomicznych skutków proponowanych rozwiązań. Obejmuje także zagadnienia monitoringu źródeł emisji prowadzonej przez wyspecjalizowany zakład IOŚ-PIB – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Czwarty komponent obejmuje źródła i zasady finansowania zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej w wymiarze europejskim, krajowym i lokalnym. W tej części przedstawione m.in. zostaną zagadnienia ESG, Taksonomii, środków publicznych i prywatnych oraz Zielone Obligacje.

Piąty komponent to szczegółowe rozwinięcie wybranych zagadnień ujętych w poprzednich modułach, w tym praktyczne aspekty związane z raportowaniem emisji do powietrza z punktu widzenia energetyki, przemysłu, ale również jednostek samorządu terytorialnego, a także zagadnienia związane z obowiązkami podmiotów objętych systemem EU ETS.

Plan studiów obejmuje następujące tematy:

 1. Ekonomia Energii (20 godz.)
 2. Cele zrównoważonego Rozwoju, a Klimat (20 godz.)
 3. Praktyczne aspekty planowania rozwojowego z uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji do nich (20 godz.)
 4. Regulacje krajowe z zakresu ochrony i zarządzania środowiskiem, a także udziału społeczeństwa w tym procesie (20 godz.)
 5. Finansowanie transformacji energetycznych z wykorzystaniem środków UE (20 godz.)
 6. Inwentaryzacja i raportowanie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych (25 godz.)
 7. Unijny System Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS) (30 godz.)
 8. Polityka klimatyczna – podstawy naukowe, negocjacje międzynarodowe, tworzenie polityki w UE, rola instrumentów opartych na carbon price i konstrukcja EU ETS, kierunki rozwoju na świecie i UE (35 godz.)
 9. Koncepcje i założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz pakietu “Fit for 55” (30 godz.)

ADRESACI STUDIÓW

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Adresatami studiów są wszyscy, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie zagadnień związanych z adaptacją do zmian klimatu, inwentaryzacją, Unijnym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz z obszaru polityki klimatycznej. Ze względu na zakres tematyczny, studia są szczególnie polecane pracownikom GIOŚ, WIOŚ, GDOŚ, WDOŚ, WFOŚiGW, oraz przedsiębiorcom działającym w sektorze energii, klimatu oraz ochrony środowiska.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia na studiach będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w soboty i niedziele w wymiarze 8-9 godzin dziennie (planowanych jest 14 zjazdów) w terminach zgodnych ze szczegółowym harmonogramem studiów ustalanym przez kierownika studiów przed rozpoczęciem każdej edycji. Zajęcia będą trwały przez dwa semestry i zostanie zrealizowane 220 godzin lekcyjnych.

Ukończenie  studiów wymagać będzie uzyskania pozytywnego wyniku (co najmniej oceny dostatecznej)  ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z przedmiotów zawartych w programie studiów.

Wykłady i ćwiczenia będą odbywały się wspólnie dla wszystkich uczestników studiów w salach audytoryjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń, które wymagają korzystania z komputerów będą mieli zapewniony do nich dostęp.

Wykładowcami na Studiach Podyplomowych: „Klimat i Energia-praktyczne aspekty” będą pracownicy IOŚ-PIB, w tym KOBiZE oraz specjaliści z innych jednostek naukowych i biznesowych, posiadający przygotowanie teoretyczne oraz bogate doświadczenie naukowe, praktyczne, a także dydaktyczne. Wykładowcy to wysokiej klasy specjaliści w szeroko definiowanej teorii i praktyce z zakresu zarządzania i ochrony środowiska oraz analityki biznesowej.

Studia zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie uczestników wynoszącej 25 osób. Maksymalna liczba uczestników wynosi 40 osób.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie aspektów związanych z ochroną środowiska, polityką klimatyczną, inwentaryzacją i raportowaniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, a także Unijnym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS). Dodatkowo będzie posiadał wiedzę o dostępnych źródłach finansowania inwestycji proekologicznych i różne formy wsparcia ze środków krajowych, prywatnych i unijnych.

Absolwenci studiów po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń oraz wniesieniu wszystkich wymaganych opłat otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Klimat i Energia – praktyczne aspekty”, wg wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami.

REKRUTACJA I OPŁATY ZA STUDIA

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

Rekrutacja przebiega w II etapach:

ETAP I – rejestracja w systemie

W formularzu należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.
Po przekroczeniu limitu zgłoszeń wymaganych do uruchomienia  edycji, uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu na studia i zostanie do niego przesłana umowa o warunkach odpłatności za studia.

ETAP II – dostarczenie dokumentów

Podpisane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za studia,
 • umowę o warunkach odpłatności za studia lub umowę trójstronną o warunkach odpłatności za studia

należy złożyć w Kancelarii Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytut Badawczego przy ul. Krucza 5/11D w Warszawie lub wysłać pocztą na adres IOŚ-PIB, z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Rekrutacja trwa, termin składania dokumentów 21.10.2022 r.

Zasady odpłatności za studia podyplomowe „Klimat i Energia – praktyczne aspekty” 

Czesne: 5 500 zł – płatność jednorazowa

5 700 zł – płatność w II ratach

Nr konta do wpłat: 82 1240 6973 1111 0010 8765 5828

W polu tytuł przelewu należy wpisać: nazwa studiów podyplomowych – imię i nazwisko uczestnika studiów.

Dokumenty do pobrania

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

I SMESTER

I ZJAZD8-9 października 2022
II ZJAZD22-23 października 2022
III ZJAZD5-6 listopada 2022
IV ZJAZD 26-27 listopada 2022
V ZJAZD10-11 grudnia 2022
VI ZJAZD21-22 stycznia 2023
VII ZJAZD4-5 luty 2023

SEMESTR II

VIII ZJAZD18-19 luty 2023
IX ZJAZD4-5 marca 2023
X ZJAZD18-19 marca 2023
XI ZJAZD1-2 kwietnia 2023
XII ZJAZD22-23 kwietnia 2023
XIII ZJAZD13-14 maja 2023
XIV ZJAZD27-28 maja 2023
XV ZJAZD – ZAKOŃCZENIEczerwiec 2023

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami!