Ustawienia

Klimat i Energia

Przygotowanie kadry JST i WFOŚ na wyzwania związane z konieczną transformacją energetyczną, w sytuacji szans tworzonych przez wdrażanie nowych WRF oraz Krajowego Planu Odbudowy. Studia podyplomowe „Klimat i Energia” to połączenie wiedzy akademickiej z podejściem praktycznym, co pozwoli przekazać Państwu najbardziej aktualne informacje z tematyki klimatyczno-energetycznej i wyposażyć w praktyczne umiejętności.

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”

dr inż. Marzena Spyra-Kałuska
tel.: 22 37 50 568
e-mail: podyplomowe@ios.gov.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Program studiów Klimat i Energia obejmuje trzy komponenty:

 • zagadnienia ekonomiczne
 • kwestie  prawne z zakresu prawa międzynarodowego, prawa unijnego i ich konsekwencji dla warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce
 • wiedzę praktyczną z zakresu programowania rozwoju regionalnego i przedsiębiorstw zgodnie z zasadami ZR

Komponent z obszaru nauk ekonomicznych obejmuje ekonomię zrównoważonego rozwoju nastawioną na metody wyceny zasobów środowiska naturalnego i zasady rachunku ekonomicznego, szczególnie z uwzględnieniem kosztów społecznych i korzyści społecznych wynikających z użyteczności zasobów środowiskowych dla dobrostanu społeczeństwa. Drugi przedmiot obejmuje zagadnienia związane z ekonomią energii, kształtowanie miksu energetycznego i konsekwencjami dla zmian klimatycznych.

Komponent drugi obejmuje zagadnienia z obszaru prawa międzynarodowego oraz prawa UE w zakresie związanym z zasadami Zrównoważonego Rozwoju oraz cele zrównoważonego rozwoju – SDGs (poziom globalny). Obejmuje także zagadnienia wymagań co do monitoringu źródeł emisji i kwestie udziału społeczeństwa w postępowaniach oceny oddziaływania na środowisko oraz dostępu do informacji.

Trzeci komponent programu ma stanowić praktyczne rozwinięcie zasad i regulacji w postaci warsztatów z zakresu praktycznych aspektów planowania rozwoju JST oraz przedsiębiorstw regionu z uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji do nich, wszelkich obowiązujących regulacji, a także wykorzystania dostępnych środków krajowych i UE do realizacji programów i strategii rozwojowych.

Plan studiów obejmuje następujące tematy:

 1. Ekonomia ZR dla biznesu (45 godz.)
 2. Ekonomia Energii (45 godz.)
 3. Elementy Prawa międzynarodowego oraz UE w zakresie ZR w tym monitoring emisji oraz ETS (45 godz.)
 4. Cele zrównoważonego Rozwoju (45 godz.)
 5. Praktyczne aspekty planowania ZR z uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji do nich na poziomie JST (45 godz.)
 6. Regulacje krajowe z zakresu ochrony i zarządzania środowiskiem, a także udziału społeczeństwa w tym procesie (45 godz.)
 7. Finansowanie ZR firm z wykorzystaniem środków  UE (45 godz.)
 8. Warsztaty z wykorzystania środków pomocowych na ZR (60 godz.)

ADRESACI STUDIÓW

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Ze względu na zakres tematyczny, studia są szczególnie polecane pracownikom GIOŚ, WIOŚ, GDOŚ, RDOŚ, WFOŚ oraz pracownikom gmin i powiatów zajmującym się ochroną środowiska.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwać będą od końca września 2021 do końca czerwca 2022 w formule hybrydowej, z przewagą zajęć na żywo, o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna w kraju. Planujemy zjazdy co dwa tygodnie – w piątek 4 godziny lekcyjne on-line, w soboty i niedziele w Warszawie (w godzinach 10:00 – 19:00 w soboty i od 8:00 – 16:00 w niedziele). Ukończenie  studiów wymagać będzie uzyskania pozytywnego wyniku (co najmniej oceny dostatecznej)  ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z przedmiotów zawartych w programie studiów.

Wykłady będą odbywały się wspólnie dla wszystkich uczestników studiów w salach audytoryjnych wyposażonych w rzutnik multimedialny lub w trybie zdalnym. Ćwiczenia laboratoryjne będą odbywały się w grupach ćwiczeniowych w salach komputerowych wyposażonych w rzutnik multimedialny, przy założeniu indywidualnego dostępu do komputera przez każdego uczestnika lub w formie zdalnej. I edycja studiów zostanie uruchomiona przy liczbie uczestników wynoszącej 40 osób.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Zajęcia będą prowadzone przez  praktyków – pracowników Instytutu Ochrony Środowiska – PIB oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Połączenie wiedzy akademickiej z podejściem praktycznym pozwoli przekazać Państwu najbardziej aktualne informacje z tematyki klimatyczno-energetycznej i wyposażyć w praktyczne umiejętności. Dzięki skoncentrowaniu się na tych umiejętnościach co do  rozumienia i praktycznego stosowania zasad ZR, a także wykorzystania dostępnych dla firm funduszy pomocowych, studia pozwolą jednocześnie zwiększyć Państwa konkurencyjność jako ich absolwentów na rynku pracy. 

Warsztatowy tryb pracy w ramach naszego programu umożliwi także powstanie sieci osób zajmujących się tematyką praktycznego wdrażania zasad ZR, co samo w sobie jest ważną dodatkową wartością i korzyścią – krąg dobrych znajomych – absolwentów renomowanej uczelni.

Absolwenci studiów po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń oraz wniesieniu wszystkich wymaganych opłat otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Klimat i Energia”, wg wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami.

REKRUTACJA I OPŁATY ZA STUDIA

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

Rekrutacja przebiega w II etapach:

ETAP I – rejestracja w systemie

W formularzu należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.
Po przekroczeniu limitu zgłoszeń wymaganych do uruchomienia  edycji, uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu na studia i zostanie do niego przesłana umowa o warunkach odpłatności za studia.

ETAP II – dostarczenie dokumentów

Podpisane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za studia,
 • umowę o warunkach odpłatności za studia lub umowę trójstronną o warunkach odpłatności za studia

należy złożyć w Kancelarii Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytut Badawczego przy ul. Krucza 5/11D w Warszawie lub wysłać pocztą na adres IOŚ-PIB, z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Dokumenty można składać w terminie do 21 września 2021 r.

Zasady odpłatności za studia podyplomowe „Klimat i Energia” 

Czesne: 1 250 zł

Nr konta do wpłat: 82 1240 6973 1111 0010 8765 5828

W polu tytuł przelewu należy wpisać: studia podyplomowe – imię i nazwisko uczestnika studiów.

Dokumenty do pobrania

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

I SMESTER

I ZJAZD25-26 września 2021
II ZJAZD8-10 października 2021
III ZJAZD22-24 października 2021
IV ZJAZD 5-7 listopada 2021
V ZJAZD19-21 listopada 2021
VI ZJAZD3-5 grudnia 2021
VII ZJAZD17-19 grudnia 2021
VIII ZJAZD14-16 stycznia 2022
IX ZJAZD28-30 stycznia 2022

SEMESTR II

X ZJAZD11-13 lutego 2022
XI ZJAZD25-27 lutego 2022
XII ZJAZD11-13 marca 2022
XIII ZJAZD25-27 marca 2022
XIV ZJAZD8-10 kwietnia 2022
XV ZJAZD6-8 maja 2022
XVI ZJAZD20-22 maja 2022
XVII ZJAZD3-5 czerwca 2022
XVIII ZJAZD17-19 czerwca 2022

NFOŚiGWNiniejsze studia zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za treść i program studiów odpowiada wyłącznie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami!