Ustawienia

Klimat i Energia – praktyczne aspekty

Studia podyplomowe „Klimat i Energia – praktyczne aspekty” to połączenie wiedzy akademickiej z podejściem praktycznym, co pozwoli przekazać Państwu najbardziej aktualne informacje z tematyki klimatyczno-energetycznej i wyposażyć w praktyczne umiejętności.

Rekrutacja trwa, termin rozpoczęcia zajęć – początek listopada 2023 roku!

Studiuj w wybranej przez siebie formie – stacjonarnie w naszej siedzibie przy ul. Słowiczej 32 w Warszawie, hybrydowo, bądź on-line!

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”

dr inż. Marzena Spyra-Kałuska
tel.: 22 37 50 568
e-mail: podyplomowe@ios.gov.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Program studiów Klimat i Energia – praktyczne aspekty obejmuje:

  1. zagadnienia związane z polityką klimatyczno-energetyczną,
  2. aspekty prawne,
  3. aspekty ekonomiczne,
  4. aspekty finansowania zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej,
  5. praktyczne aspekty raportowania do Krajowej Bazy, opłat środowiskowych i EU ETS.

Element pierwszy obejmuje wprowadzenie do podstaw naukowych zmian klimatu, zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej, w tym sposobu jej kształtowania oraz definiowania celów w poszczególnych obszarach (redukcja emisji, OZE, efektywność energetyczna, transport i in.) Szczegółowo omawiane są zasady i narzędzia polityki, w szczególności rola instrumentów opartych o carbon price i konstrukcja mechanizmu ETS. Zajęcia obejmują również wiedzę o skutkach wdrażania tych regulacji, w tym planowane w poszczególnych obszarach transformacje.

Komponent drugi obejmuje zagadnienia z obszaru prawa międzynarodowego oraz prawa UE w zakresie związanym z zasadami Zrównoważonego Rozwoju oraz cele zrównoważonego rozwoju – SDGs (poziom globalny). Przedstawione zostaną w szczególności zasady i konsekwencje przyjęcia Porozumienia paryskiego. W zakresie prawa UE program obejmuje podstawy traktatowe polityki klimatyczno-energetycznej oraz rozwiązania prawne w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55.

Trzeci komponent ma za zadanie przedstawienie zasad kształtowanie miksu energetycznego i  dobór narzędzi polityki klimatycznej, w tym wzajemne oddziaływanie tych obszarów i koordynacja na poziomie procesu decyzyjnego. W części tej przedstawione zostaną podejścia do oceny ekonomicznych skutków proponowanych rozwiązań. Obejmuje także zagadnienia monitoringu źródeł emisji prowadzonej przez wyspecjalizowany zakład IOŚ-PIB – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Czwarty komponent obejmuje źródła i zasady finansowania zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej w wymiarze europejskim, krajowym i lokalnym. W tej części przedstawione m.in. zostaną zagadnienia ESG, Taksonomii, środków publicznych i prywatnych oraz Zielone Obligacje.

Piąty komponent to szczegółowe rozwinięcie wybranych zagadnień ujętych w poprzednich modułach, w tym praktyczne aspekty związane z raportowaniem emisji do powietrza z punktu widzenia energetyki, przemysłu, ale również jednostek samorządu terytorialnego, a także zagadnienia związane z obowiązkami podmiotów objętych systemem EU ETS.

Plan studiów obejmuje następujące tematy:

ADRESACI STUDIÓW

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Adresatami studiów są wszyscy, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie zagadnień związanych z adaptacją do zmian klimatu, inwentaryzacją, Unijnym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz z obszaru polityki klimatycznej. Ze względu na zakres tematyczny, studia są szczególnie polecane pracownikom GIOŚ, WIOŚ, GDOŚ, WDOŚ, WFOŚiGW, oraz przedsiębiorcom działającym w sektorze energii, klimatu oraz ochrony środowiska.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia na studiach będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w soboty i niedziele w wymiarze 8-9 godzin dziennie (planowanych jest 14 zjazdów) w terminach zgodnych ze szczegółowym harmonogramem studiów ustalanym przez kierownika studiów przed rozpoczęciem każdej edycji. Zajęcia będą trwały przez dwa semestry i zostanie zrealizowane 220 godzin lekcyjnych.

Ukończenie  studiów wymagać będzie uzyskania pozytywnego wyniku (co najmniej oceny dostatecznej)  ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z przedmiotów zawartych w programie studiów.

Wykłady i ćwiczenia będą odbywały się wspólnie dla wszystkich uczestników studiów w salach audytoryjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń, które wymagają korzystania z komputerów będą mieli zapewniony do nich dostęp.

Wykładowcami na Studiach Podyplomowych: „Klimat i Energia-praktyczne aspekty” będą pracownicy IOŚ-PIB, w tym KOBiZE oraz specjaliści z innych jednostek naukowych i biznesowych, posiadający przygotowanie teoretyczne oraz bogate doświadczenie naukowe, praktyczne, a także dydaktyczne. Wykładowcy to wysokiej klasy specjaliści w szeroko definiowanej teorii i praktyce z zakresu zarządzania i ochrony środowiska oraz analityki biznesowej.

Studia zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie uczestników wynoszącej 20 osób.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie aspektów związanych z ochroną środowiska, polityką klimatyczną, inwentaryzacją i raportowaniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, a także Unijnym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS). Dodatkowo będzie posiadał wiedzę o dostępnych źródłach finansowania inwestycji proekologicznych i różne formy wsparcia ze środków krajowych, prywatnych i unijnych.

Absolwenci studiów po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń oraz wniesieniu wszystkich wymaganych opłat otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Klimat i Energia – praktyczne aspekty”, wg wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami.

REKRUTACJA I OPŁATY ZA STUDIA

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

Rekrutacja przebiega w II etapach:

ETAP I – rejestracja w systemie

W formularzu należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.
Po przekroczeniu limitu zgłoszeń wymaganych do uruchomienia  edycji, uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu na studia. Kolejnym krokiem bedzie dostarczenie wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty za studia.

ETAP II – dostarczenie dokumentów

Podpisane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za studia,
  • umowę o warunkach odpłatności za studia lub umowę trójstronną o warunkach odpłatności za studia

należy złożyć w Kancelarii Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytut Badawczego przy ul. Słowiczej 32 w Warszawie lub wysłać pocztą na adres IOŚ-PIB, z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Wydłużamy termin składania dokumentów do 30.10.2023 r.

Zasady odpłatności za studia podyplomowe „Klimat i Energia – praktyczne aspekty” 

Czesne: 5 700 zł – płatność jednorazowa

5 900 zł – płatność w II lub IV ratach

Nr konta do wpłat: 82 1240 6973 1111 0010 8765 5828

W polu tytuł przelewu należy wpisać: nazwa studiów podyplomowych – imię i nazwisko uczestnika studiów.

Dokumenty do pobrania

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

SMESTER I

zjazd I – 4-5 listopada 2023

zjazd II – 18-19 listopada 2023

zjazd III – 2-3 grudnia 2023

zjazd IV – 16-17 grudnia 2023

zjazd V – 13-14 stycznia 2024

zjazd VI – 3-4 luty 2024

zjazd VII – 17-18 luty 2024

SEMESTR II – terminy zostaną podane po uruchomieniu kierunku

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami!