Ustawienia

Raport „Biologiczne przetwarzanie komunalnych bioodpadów zbieranych selektywnie w 2020 r.”

     W Raporcie szczegółowo przedstawiono ustrukturyzowane dane dotyczące odpadów przyjmowanych do instalacji przetwarzających selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady. Dane pochodzą ze sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami złożonych przez podmioty eksploatujące instalacje do przetwarzania komunalnych bioodpadów zbieranych selektywnie w 2020 r., zwane dalej sprawozdaniami odpadowymi.

     W Raporcie analizie poddano podmioty, które posiadają Instalacje do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów wskazane w sprawozdaniach z realizacji planu gospodarki odpadami 16 województw w Polsce. W myśl art. 227a ust. 1 ustawy o odpadach, zarząd województwa winien przygotować i przedłożyć sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2017–2019 w terminie 16 miesięcy po upływie tego okresu sprawozdawczego. Nie wszystkie województwa złożyły wyżej wymieniony dokument w odpowiednim terminie, w związku z tym analizowano również podmioty przedstawione w KPGO 2028.