Ustawienia

Krajowe raporty inwentaryzacyjne opracowane przez KOBiZE

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w IOŚ-PIB opracowuje krajowe inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza.

Krajowe inwentaryzacje emisji do powietrza to w rozumieniu międzynarodowym zestaw danych informujących o rocznej emisji poszczególnych substancji w kraju. Raporty obejmują następujące substancje:

Gazy cieplarniane: CO2, CH4, N2O oraz f-gazy (HFCs, PFCs, SF6)

Zanieczyszczenia powietrza: SO2, NOX, CO, sadza, NH3, NMLZO (niemetanowe lotne związki organiczne), pyły, metale ciężkie oraz TZO (tj. trwałe zanieczyszczenia organiczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, HCB, PCB, dioksyny i furany)

Więcej informacji oraz same raporty dostępne są na stronie KOBiZE pod linkiem: https://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/16/krajowa-inwentaryzacja-emisji