Ustawienia

Wykonanie ekspertyz z zakresu wpływu obszarów użytkowanych rolniczo, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli zwierzęcej na jakość i bioróżnorodność siedlisk flory i fauny związanych z powierzchniowymi wodami płynącymi

CEL
PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań pozwalających na trwałe zredukowanie ilości zanieczyszczeń obszarowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie kompleksowych badań (modelowych, terenowych, laboratoryjnych) nad wpływem hodowli zwierzęcej, na jakość i bioróżnorodność siedlisk związanych z powierzchniowymi wodami płynącymi. W tym celu wybrano zlewnię i siedliska rzeki Nurzec, na obszarze której prowadzona jest hodowla zwierząt. Powierzchnia ta ze względu na swoje położenie, atrakcyjność i powiązanie z obszarami o cennych walorach przyrodniczych wraz z produkcją zwierzęcą w przyszłości może posłużyć jako obszar modelowy do tego typu badań w innych częściach kraju. Na potrzeby projektu zostanie opracowane narzędzie matematyczne pozwalające symulować procesy zachodzące w zlewni rzeki Nurze co znacząco poszerzy wiedzę na temat obiegu związków biogennych, przenikania różnych form azotu i akumulacji węgla w łańcuchu woda-glebaroślinność-zwierzęta, a przede wszystkim wpływu na bioróżnorodność siedlisk.

GRUPA
DOCELOWA

Grupą docelową stanowią samorządowcy, naukowcy, studenci, rolnicy, hodowcy.

Projekt przyczyni się do zoptymalizowania przygotowywanych planów nawożenia czy projektów inwestycyjnych dot. gospodarowania nawozami oraz projektów docelowego zagospodarowania terenu sprzyjającego ograniczeniu spływu azotanów do wód z obszaru pastwisk. Powstałe w efekcie realizacji projektu opracowania, ekspertyzy, sprawozdania będą stanowić podstawę, do opracowania dokumentów strategicznych, w których możliwe będzie dokładne oszacowanie efektów ekologicznych zrealizowanych działań.

ZAKRES
PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje:

  • Określenie ilości związków biogennych pochodzących ze źródeł obszarowych, przedostających się do wód powierzchniowych;
  • Przeanalizowanie obiegu związków biogennych oraz akumulację węgla w łańcuchu gleba – roślinność – zwierzęta – woda na obszarach zlewni;
  • Określenie wpływu wypasu zwierząt na bioróżnorodność flory i fauny badanych obszarów;
  • Określenie wpływu prognozowanych zmian klimatu na obszary użytkowane rolniczo, a w tym na ilość biogenów przedostających się do wód powierzchniowych i ich wpływ na jakość środowiska;
  • Opracowanie scenariuszy użytkowania terenu pozwalających na przygotowanie programu rozwiązań dla trwałego ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych, poprawienie stanu środowiska i ochronę bioróżnorodności. 

FINANSOWANIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych

PARTNERZY
PROJEKTU

nie dotyczy

CZAS
REALIZACJI

01.02.2020 – 31.03.2023

STRONA WWW

nie dotyczy