Ustawienia

EwasteR

CEL
PROJEKTU

Opracowanie nowego, wysokiej jakości, interdyscyplinarnego programu szkoleniowego dla pracowników sektora recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uwzględniającego powiązania istniejące między fazą produkcji produktów a fazą zagospodarowania odpadów z nich powstających. Celem jest wspieranie inicjatyw i przedsiębiorczości, a także stworzenie szans zatrudnienia i mobilności.

GRUPA
DOCELOWA

Pracownicy sektora recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ZAKRES
PROJEKTU

  • zidentyfikowanie istniejących na obszarze UE ścieżek prowadzących do zdobycia kwalifikacji oraz profili zawodowych związanych z sektorem recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego
    i elektronicznego; wymiana doświadczeń, praktyk i strategii podnoszenia świadomości wśród osób kluczowych dla branży w zakresie potencjału, jaki może mieć ponowne użycie sprzętu dla tworzenia szans zatrudnienia i generowania zysku
  • opracowanie nowej kwalifikacji zawodowej z wykorzystaniem kryteriów UE (ECVET-EQAVET), która umożliwi uzyskanie umiejętności, wiedzy i kompetencji niezbędnych dla pracowników sektora recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przetestowanie jej w trakcie innowacyjnego, pilotażowego doświadczenia w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (klasyczne szkolenie, otwarta szkoła zarządzania, wirtualna mobilność) i w trakcie uczenia się poprzez pracę (Labs-shadowing)
  • przygotowanie podręcznika opisującego proces przejrzystego uznawania kwalifikacji i walidowania efektów uczenia się wypracowany podczas doświadczeń pilotażowych, w celu ułatwienia mobilności pracowników, zwiększenia wzajemnego zaufania oraz zwiększenia uznawania kwalifikacji w sektorze na obszarze UE
  • stworzenie nowej otwartej przestrzeni internetowej umożliwiającej dzielenie się informacjami, praktykami, badaniami, narzędziami i ekspertyzami dotyczącymi sektora w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu
  • przygotowanie pakietu narzędzi i instrumentów kształcenia i szkolenia zawodowego zapewniających uzyskanie umiejętności i kompetencji ułatwiających mobilność uczących się i pracowników w Europie
  • pobudzenie branży recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie w celu zachęcenia pracujących w sektorze do przekształcania prowadzonej działalności gospodarczej z nieformalnej w formalną


FINANSOWANIE

ERASMUS+

PARTNERZY
PROJEKTU

ERIFO
APEA srl (Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile)
Provincia di SIENA
University of Central Lancashire
LCRN (London Community Resource Network)
WAMITAB (Waste Management Industry Training and Advisory Board)
Instytut Ochrony Środowiska -Państwowy Instytut Bandawczy
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
Instytut Badań Edukacyjnych
Intercollege
Cyprus Chamber of Commerce and Industry
Cyprus Productivity Centre

CZAS
REALIZACJI

grudzień 2014 – listopad 2017