Ustawienia

ECOMENTOR

CEL
PROJEKTU

Dostarczenie kompleksowych informacji i wiarygodnych danych, o przyczynach i skutkach zmian klimatu, wrażliwości poszczególnych sektorów na te zmiany i możliwości adaptacji do nich

GRUPA
DOCELOWA

Ogół społeczeństwa z uwzględnieniem administracji publicznej

ZAKRES
PROJEKTU

Utworzenie bazy wiedzy o zmianach klimatu i możliwości adaptacji do ich skutków, poprzez stworzenie Centralnej Bazy Emisji, opracowanie scenariuszy klimatycznych, powołanie Centrum Studiów Prawno-Klimatycznych oraz edukacja ogółu społeczeństwa w zakresie świadomego i odpowiedzialnego reagowania na możliwe zmiany klimatu i ich skutki

FINANSOWANIE

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PARTNERZY
PROJEKTU

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

CZAS
REALIZACJI

sierpień 2017 – grudzień 2022

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie systemu certyfikacji kompetencji mentorów w sektorach eko-przemysłu: gospodarki odpadami, recyklingu oraz energii odnawialnej.

Działania projektu koncentrują się na uczeniu się w miejscu pracy przy użyciu technik kształcenia mieszanego (łączącego elementy szkolenia klasycznego z elementami on-line).

Cele szczegółowe projektu:

  • opracowanie standardu kompetencji zawodowych dla mentorów
  • opracowanie programu szkoleniowego
  • zaprojektowanie, opracowanie i przetestowanie szkolenia zawodowego łączącego elementy szkolenia klasycznego z elementami on-line
  • wdrożenie i przetestowanie systemu certyfikacji dla mentorów w sektorze eko-przemysłu.

Głównymi rezultatami projektu będą:

  • system certyfikacji kompetencji mentorów w eko-przemyśle: w sektorach gospodarki odpadami, recyklingu oraz energii odnawialnej,
  • program kształcenia i szkolenia zawodowego (VET),
  • kurs zawodowy w zakresie kształcenia mieszanego dla mentorów w eko-przemyśle.

Przesłanki i cele projektu:

Opracowanie programu i treści szkolenia zawodowego dla mentorów w eko-przemyśle przyczyni się do wspierania ustawicznego doskonalenia zawodowego edukatorów – mentorów – i w ten sposób do rozwoju kompetencji kluczowych osób zaangażowanych w uczenie się w miejscu pracy.

Wybór eko-przemysłu, jako sektora pilotażowego dla wdrażania wyników projektu jest celowy i uzasadniony z jednej strony jego strategicznym znaczeniem dla zrównoważonego rozwoju gospodarki europejskiej, a z drugiej doświadczeniem i wiedzą organizacji partnerskich.

Czas trwania:  01/11/2016 – 31/10/2018

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026809

Facebook: Ecomentor

E-mail: ecomentor@ios.edu.pl

Strona internetowa: www.ecomentor.ios.edu.pl

Kierownik projektu: Paweł Wowkonowicz