Ustawienia

KLIMADA 2.0

CEL
PROJEKTU

Dostarczenie kompleksowych informacji i wiarygodnych danych, o przyczynach i skutkach zmian klimatu, wrażliwości poszczególnych sektorów na te zmiany i możliwości adaptacji do nich

GRUPA
DOCELOWA

Ogół społeczeństwa z uwzględnieniem administracji publicznej

ZAKRES
PROJEKTU

Utworzenie bazy wiedzy o zmianach klimatu i możliwości adaptacji do ich skutków, poprzez stworzenie Centralnej Bazy Emisji, opracowanie scenariuszy klimatycznych, powołanie Centrum Studiów Prawno-Klimatycznych oraz edukacja ogółu społeczeństwa w zakresie świadomego i odpowiedzialnego reagowania na możliwe zmiany klimatu i ich skutki

FINANSOWANIE

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PARTNERZY
PROJEKTU

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

CZAS
REALIZACJI

sierpień 2017 – grudzień 2022