Ustawienia

Ośrodek Ochrony Ziemi

Ośrodek Ochrony Ziemi prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe  i usługowo- badawcze oraz wspiera administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego związanego z wprowadzaniem do środowiska substancji i preparatów celowo wytwarzanych oraz uwalnianych  jako produkty uboczne w wyniku procesów technologicznych, zagrożeń mikrobiologicznych i parazytologicznych. Opracowuje metody zapobiegania degradacji i  remediacji komponentów środowiska.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka prowadzi interdyscyplinarne badania procesów i skutków degradacji środowiska wraz z oceną ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, zajmuje się rozwojem metod remediacji środowiska glebowego i wodnego oraz wspieraniem administracji publicznej zgodnie z zapisami krajowymi i unijnymi w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i nawozów, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:

 • prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i usługowo-badawczych oraz upowszechnianie wyników prowadzonych badań i prac rozwojowych ukierunkowanych na:
  • ocenę mobilności ksenobiotyków w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych (m.in. farmaceutyków, parabenów, PCBs, WWA, dioksyn, furanów) oraz pierwiastków śladowych w tym Hg, Cd , Pb;
  • ocenę ryzyka środowiskowego i zdrowotnego pochodzącego od substancji specjalnie wytwarzanych jak i produktów ubocznych z procesów technologicznych wprowadzanych do środowiska z działalności przemysłowej i rolniczej;
  • ocenę skutków uwolnień substancji chemicznych z odpadów do środowiska – ocena ryzyka środowiskowego i zdrowotnego;
  • inaktywację zanieczyszczeń organicznych (m.in. pestycydów, farmaceutyków) oraz metali ciężkich w podstawowych elementach środowiska , ściekach i osadach ściekowych;
  • rozwój metod biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych remediacji środowiska glebowego i wodnego;
  • analizę cyklu życia (LCA) w ocenie produktów, technologii, systemów gospodarki odpadami oraz wyznaczaniu śladu węglowego;
  • opracowywanie strategii zagospodarowywania odpadów jako źródła surowców i energii odnawialnej;
  • opracowywanie koncepcji przyrodniczego użytkowania odpadów;
  • ocenę ryzyka środowiskowego i zdrowotnego na potrzeby opracowania planów re mediacji;
  • ocenę ryzyka ekologicznego obszarów narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń;
  • dobór najlepszej techniki/technologii remediacji gleb/gruntów zdegradowanych oraz oczyszczania wód;
 • prognozowanie zagrożeń i ocena kierunków zmian w środowisku;
 • opracowywanie raportów początkowych o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodujących ryzyko wynikających z wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE z 2010 r. seria L 334/17);
 • opracowywanie ocen, raportów i uwag w procesie dopuszczania środka ochrony roślin do obrotu (zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2041) w zakresie:
  • właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych , w tym jego substancji czynnej;
  • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające ze stosowania środka ochrony roślin (toksykologia);
  • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni;
  • oddziaływania środka ochrony roślin na zwalczane kręgowce, w przypadku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt;
  • los i zachowanie środka ochrony roślin w środowisku;
  • oddziaływania środka ochrony roślin na organizmy niebędące celem jego zastosowania (ekotoksykologia);
  • skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny i produkty roślinne.
 • wydawanie opinii – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2008 r. Nr 119, poz. 765, z późn. zm.) w zakresie oddziaływania na środowisko nawozu organicznego i organiczno-mineralnego lub organicznego i organiczno-mineralnego, środka wspomagającego uprawę roślin/ poprawiającego właściwości gleby wytworzonego z surowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierającego w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych, a także nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin/ poprawiającego właściwości gleby, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub nie stosowana w rolnictwie.

Zakład Ekotoksykologii prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo-badawcze oraz upowszechnia ich wyniki w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego związanego z obecnością w środowisku substancji i preparatów chemicznych oraz zagrożeń mikrobiologicznych i parazytologicznych w środowisku, w tym w szczególności:

 • Prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie ekotoksykologii, genotoksyczności i biodegradacji dla:
  • substancji i preparatów chemicznych celowo wytwarzanych przed ich dopuszczeniem do obrotu (np. środki ochrony roślin, biocydy, leki);
  • substancji i mieszanin uwalnianych do środowiska jako niepożądane produkty procesów technologicznych;
  • próbek środowiskowych wód powierzchniowych i podziemnych, odpadów, gruntów, osadów dennych itp.
 • Pełnieni funkcję jednostki badawczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015, poz. 1203) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. 2013 poz. 665);
 • Opracowuje raporty z badań ekotoksyczności na potrzeby procedur rejestracji substancji i preparatów chemicznych w zakresie określonym przepisami szczegółowymi dla poszczególnych grup produktowych (tj. środków ochrony roślin, farmaceutyków, produktów biobójczych i in.);
 • Opracowuje oceny ryzyka środowiskowego wspomagające procesy zarządzania chemikaliami w środowisku;
 • Wykonuje badania fizykochemiczne i biologiczne nawozów organicznych i organiczno-mineralnych oraz organicznych i organiczno-mineralnych środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2008, poz. 765);
 • Prowadzi działalność ekspercką i badawczą w zakresie określania zasięgu oddziaływania obiektów gospodarki komunalnej;
 • Wykonuje analizy mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne wód i ścieków.
 • Prowadzi działalność ekspercką i badawczą w zakresie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

ZAKŁADY

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka
Zakład Ekotoksykologii

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!